Mobire Eesti AS privaatsustingimused

Kehtivad alates 09.10.2023

Mobire Eesti AS ja teised Mobire gruppi kuuluvad ettevõtted („Mobire“) töötlevad Kliendiandmeid eelkõige selleks, et pakkuda era- ja juriidilistele isikutele sõidukite
täisteenusrendi teenuseid.

Privaatsustingimustes selgitame kuidas Mobire Kliendiandmeid kaitseb ja töötleb ning millised on Meie ja Meie Klientide ning Veebilehe Külastajate õigused ja kohustused.

Mobire Privaatsustingimused (edaspidi „Privaatsustingimused“) on Mobire gruppi kuuluvate ettevõtete kõigi lepingute osaks ning kehtivad kõigile Mobire Veebilehe Külastajatele, kes
Veebilehe või muu kanali kaudu tutvuvad teenustega, saadavad päringuid ja küsivad pakkumisi. Kasutades Mobire teenuseid ja võimalusi loeme, et aktsepteerite oma tegevusega
Privaatsustingimustes kirjeldatud andmetöötluse põhimõtteid.

1. Mõisted

„Andmesubjekt“ on tuvastatud või otseselt või kaudselt tuvastatav füüsiline isik, kelle Kliendiandmeid Mobire töötleb, nt Mobire Klient ja Veebilehe Külastaja, koostööpartnerid,
muud lepingulised teenusepakkujad ja töötajad (k.a. juhatuse liikmed).

„Klient“ on isik või tema esindaja, kes kasutab Mobire teenuseid, nt sõiduki rentnik, rentniku esindaja või muu Mobirega lepingu sõlminud isik ja ka Veebilehe Külastaja.

„Kliendiga Seotud Isik“ on isik, kelle Kliendiandmeid Mobire teenuselepingu täitmiseks töötleb, nt sõiduki kasutaja.

„Külastaja“ on isik, kes külastab Mobire Veebilehte või tunneb muul viisil huvi Mobire teenuste vastu.

„Kliendiandmed“ on kõik andmed, sh isikuandmed, mis saavad Mobirele teatavaks seoses Andmesubjekti poolt Mobire teenuste vastu huvi tundmisega või nende kasutamisega.

„Meie“ on Mobire.

„Veebileht“ on Mobire veebileht ja selle alamdomeenid.

2. Kliendiandmete saamine ja kogumine

2.1. Mobire saab Kliendiandmeid, kui Andmesubjekt esitab Mobirele päringuid, küsib pakkumisi ja sõlmib rendi või muu lepingu. Samuti kui Andmesubjekt kommenteerib,
laigib või jagab Mobire sotsiaalmeediakontodel olevaid postitusi. Või kui Andmesubjekt liitub Meie uudiskirjaga.

2.2. Mobire kogub Kliendiandmeid kui Andmesubjekt pöördub Mobire poole Veebilehe kaudu, e-kirja või telefoni teel, samuti vahetul suhtlusel ja kohtumistel. Mobire võib Andmesubjekti kohta saada Kliendiandmeid koostööpartneritelt, kui Andmesubjekt on selleks andnud oma nõusoleku.

2.3. Mobire võib koguda Andmesubjekti kohta Kliendiandmeid kolmandatelt isikutelt (krediidiinfo ja maksehäirete andmebaasid jms registrid).

2.4. Sõiduki kasutajate Kliendiandmed saab Mobire sõiduki rentnikult või tema esindajalt. Sõidukiga seotud isikute Kliendiandmeid saab Mobire ka riiklikest registritest ja ametitest.

3. Kliendiandmete töötlemise eesmärk

3.1. Mobire jälgib, et Kliendiandmete töötlemiseks oleks alati õiguslik alus. Tavapäraselt on Kliendiandmete töötlemise aluseks isiku nõusolek, leping või seadus. Mobire võib Kliendiandmeid töödelda ka õigustatud huvi alusel (nt pettuste ennetamiseks ja avastamiseks).

3.2. Mobire peamised eesmärgid Kliendiandmete töötlemisel on kliendisuhte loomine, sõlmitud lepingute täitmine ja lõpetamine, õigusaktides sätestatud kohustuste täitmine, Andmesubjekti parem teenindamine, pakkumiste tegemine, teenuste kasutatavuse analüüsimine ja uute teenuste arendamine.

3.3. Mobire töötleb Kliendiandmeid kui töötlemine on vajalik punktis 3.2. nimetatud eesmärkidel. Sellel alusel töötleb Mobire Kliendiandmeid järgnevalt:

3.3.1. pakkumiste esitamiseks, rendi-ja muude lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks;

3.3.2. täisteenusrendiga hõlmatud teenuste vahendamiseks (tehnohooldused, rehvivahetused, hädaabi-, kindlustused ja muud teenused), st Kliendiandmete kolmandale isikule edastamiseks;

3.3.3. Andmesubjekti või tema esindaja isiku tuvastamiseks lepingu sõlmimisel ja täitmisel;

3.3.4. Andmesubjektile teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks, sealhulgas sõiduki ostuks ja müügiks, registreerimiseks liiklusregistris, tehnilise hoolduse, rehvivahetuse, kütusekaardi kasutamise, hädaabi-ja kindlustusteenuse ja muude teenuste korraldamiseks ning osutamiseks;

3.3.5. Mobire ja teenusepakkujate teenuste eest vahendus-ja teenustasude arvestuseks, arvete ja maksegraafikute vormistamiseks ja väljastamiseks, laekumiste kontrollimiseks ja makseinfo hoidmiseks andmebaasis;

3.3.6. teenuste kasutamisega seotud info edastamiseks ja muudeks teenuste osutamiseks vajalikeks tegevusteks.

3.4. Mobire töötleb Kliendiandmeid kui töötlemine on vajalik Mobire juriidilise kohustuse täitmiseks. Sellel alusel töötleb Mobire Kliendiandmeid järgnevalt:

3.4.1. teenuste osutamise ja äritegevusega seotud infovahetuseks, äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (nt teabe edastamine Mobirele õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks jms);

3.4.2. äririskide ja kahjude hindamiseks ning ärahoidmiseks (olenevalt täpsetest asjaoludest võib see toimuda ka õigustatud huvi alusel);

3.4.3. Tõkestame rahapesu ja terrorismi rahastamist ning täidame nii rahvusvahelisest kui ka riigisisesest kehtivast õigusest ja rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi;

3.4.4. raamatupidamiskohustuse täitmiseks.

3.5. Mobire töötleb Kliendiandmeid kui Andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma Kliendiandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Sellel alusel töötleb Mobire Kliendiandmeid järgnevalt:

3.5.1. Mobire Veebilehe ja elektroonilise lahenduse kaudu päringute vastuvõtmiseks ja vastuste saatmiseks;

3.5.2. pakkumiste saatmiseks. Andmesubjekt saab anda Mobirele õiguse edastada talle teavet Mobire toodete ja teenuste kohta (otseturunduspakkumised). Kui Andmesubjekt soovib saada Mobire otseturunduspakkumisi, saab ta anda selleks nõusoleku Mobirele kodulehtedel Kliendiandmete edastamise käigus. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja tal on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta;

3.5.3. Mobire võib Kliendiandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel, nt tarbijamänge läbi viies. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus.

3.6. Mobire töötleb Kliendiandmeid kui töötlemine on vajalik Mobire või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused. Sellel alusel töötleb Mobire Kliendiandmeid järgnevalt:

3.6.1. logide tegemiseks ja säilitamiseks, vigade kõrvaldamiseks, lepinguga seotud Kliendiandmete hoidmiseks ja säilitamiseks (sh pilveteenuste abil);

3.6.2. Mobire teenuste ning Andmesubjekti kasutuskogemuse paremaks muutmiseks;

3.6.3. äririskide ja kahjude hindamiseks ning ärahoidmiseks (olenevalt täpsetest asjaoludest võib see toimuda ka juriidilise kohustuse täitmise eesmärgil);

3.6.4. Andmesubjekti tausta, maksehäirete ja maksekäitumise kontrollimiseks sõiduki rendilepingu sõlmimise otsuste tegemiseks;

3.6.5. Kliendiandmete kogumine on vajalik ka pettuste ennetamiseks ja vältimiseks;

3.6.6. klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, kasutusaktiivsuse ning Andmesubjekti rahulolu mõõtmiseks. Mobire võib kombineerida erinevate teenuste osutamisega kogutud Kliendiandmeid kui need on kogutud samal eesmärgil;

3.6.7. Mobire rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks ja võlgade sissenõudmiseks, sh Kliendiandmete (nimi, isikukood, sünniaeg, elukoht, e-posti aadress, telefoninumber, kohustuse tähtaeg, võla suurus) edastamiseks õigus-või advokaadibüroole ning inkassoettevõttele, sh 30 kalendripäeva ületava maksehäire korral maksehäirete registrile kuni võla tasumiseni;

3.6.8. Mobire tehniliste rakenduste ajakohasena hoidmiseks ning tõhustamiseks, Kliendiandmete terviklikkuse ning turvalisuse tagamiseks, infotehnoloogilisteks arendusteks teenuste testimise ja parandamise kaudu.

4. Kliendiandmete kaitsmine

4.1. Mobire teeb parimaid pingutusi Kliendiandmete turvalisuseks ja kaitseks. Kaitseme Kliendiandmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega, kasutades Kliendiandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Nimetatud meetmetega on kaetud IT-infrastruktuuri, arvuti -ja sidevõrkude, tehniliste seadmete, töötajate, büroode ja informatsiooni kaitse, eesmärgiga tagada ajakohane tase Kliendiandmete lekke ja kadumise vältimise riskide maandamiseks ja ohtude
ennetamiseks.

4.2. Tagame Kliendiandmete töötlemise vastavalt õigusaktidele ja headele äritavadele.

4.3. Kliendiandmete kaitse oleme reguleerinud Mobire sisemiste Kliendiandmete kaitse ja töötlemise põhimõtetega. Ligipääs Kliendiandmetele on ainult nendel töötajatel, kellele
on see tööülesannete täitmiseks vajalik.

4.4. Mobire on sõlminud teenusepakkujatega lepingud Kliendiandmete reeglite täitmise ja kaitse tagamiseks, olles ise vastutav nende poolt Kliendiandmete nõuetekohase töötlemise eest.

5. Kliendiandmete jagamine

5.1. Mobire jagab Kliendiandmeid järgmistel juhtudel:

5.1.1. Mobire emaettevõtja Inbank AS gruppi kuuluvatele äriühingutele äri- ja riskijuhtimiseks õigustatud huvi alusel;

5.1.2. õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutustele (nt õiguskaitseorganid, riigiametid ja järelvalveasutus) nõudel;

5.1.3. õigus-ja finantskonsultantidele, audiitoritele, inkassoettevõtetele ja muudele volitatud töötlejatele, kui see on Mobire teenuse osutamiseks, kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik;

5.1.4. teenusepakkujatele, sealhulgas sõiduki ostu-müügi, tehnilise hoolduse, rehvivahetuse, kütusemüügi, hädaabiteenuse ja teistele teenusepakkujatele, samuti Mobirele tugiteenuste osutajatele, eesmärgiga pakkuda ja osutada isikule parimaid teenuseid.

5.2. Juhul, kui Mobire kasutab Kliendiandmete töötlemisel volitatud töötlejaid, kehtestab Mobire lepingulised juhised, mille alusel volitatud töötlejad peavad Kliendiandmeid töötlema.

6. Kliendiandmete säilitamine

6.1. Mobire ei töötle Kliendiandmeid kauem kui on vajalik. Mobire säilitab Kliendiandmeid nende kasutamise eesmärgi täitmiseni. Enne lepingu sõlmimist kogutud Kliendiandmeid säilitatakse kõige rohkem 1 (üks) aasta pärast Andmesubjektilt pakkumise tegemise taotlemist. Üldjuhul säilitab Mobire Kliendiandmeid lepingu kehtivuse ajal ja 10 aastat pärast lepingu lõppemist.

6.2. Mobire võib säilitada Kliendiandmeid kauem, kui Isik on andnud Kliendiandmete säilitamiseks oma nõusoleku. Sel juhul säilitatakse Kliendiandmeid kuni nõusoleku tagasi võtmiseni.

6.3. Kui Kliendiandmete töötlemine toimub õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisest tulenevad kohustused), säilitatakse Kliendiandmeid vastavalt õigusaktides ettenähtud tähtaegadele. Näiteks raamatupidamisseadusest tulenevalt säilitatakse raamatupidamise algdokumente seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.

6.4. Juhul, kui Mobire edastab Kliendiandmeid teisele vastutavale töötlejale, määrab Kliendiandmete säilitamise tähtajad Kliendiandmete saaja.

6.5. Mobire tagab üldjuhul Kliendiandmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. Mobire võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Mobire tagab seejuures Kliendiandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US vaheliste turvaliste ja usaldusväärsete andmevoogude kaitse piisavuse uue otsusest (EU-U.S. Data Privacy Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid Kliendiandmete kaitsemeetmeid.

7. Andmesubjekti õiguste tagamine Kliendiandmete töötlemisel

7.1. Andmesubjektil on õigus saada Mobirelt teavet tema kohta töödeldavate Kliendiandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Andmesubjektil on õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest Kliendiandmetest.

7.2. Andmesubjektil on õigus nõuda Mobirelt Kliendiandmete parandamist või täiendamist kui Kliendiandmed on ebaõiged või ebatäpsed.

7.3. Andmesubjektil on õigus nõuda Kliendiandmete kustutamist, välja arvatud kui Kliendiandmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Kliendiandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus Kliendiandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et Kliendiandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Andmesubjektile teenuse osutamist.

7.4. Andmesubjektil on õigus nõuda Kliendiandmete töötlemise lõpetamist ja Kliendiandmete kustutamist, kui:

7.4.1. Kliendiandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Mobire neid töötles;

7.4.2. Andmesubjekt võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Kliendiandmete töötlemiseks;

7.4.3. Andmesubjekt esitab vastuväite Kliendiandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

7.4.4. Kliendiandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

7.4.5. Kliendiandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.

7.5. Asjakohasel juhul on Andmesubjektil õigus nõuda Kliendiandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste Kliendiandmete töötlemisele.

7.6. Andmesubjektil on õigus nõuda automatiseeritud töötlemisel põhinevate otsuste tegemise lõpetamist.

7.7. Andmesubjekt võib anda nõusoleku Kliendiandmete otseturunduseks või muul turunduslikul eesmärgil ning keelduda sellise nõusoleku andmisest ja igal ajal nõusoleku tagasi võtta.

7.8. Andmesubjektil on õigus nõuda töödeldavate Kliendiandmete ülekandmist. Kliendiandmed edastatakse Andmesubjektile masinloetava failina eposti teel. Andmesubjektil on õigus nõuda ka töödeldavate Kliendiandmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale.

7.9. Andmesubjektil on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole või kohtusse, nõuda Kliendiandmete õigusaktidele mittevastava kasutamise lõpetamist ja kahju hüvitamist.

7.10. Mobire vastab Andmesubjekti poolt esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul vastuväite või nõude saamisest arvates.

8. Privaatsustingimuste muutmine

8.1. Mobire jätab endale õiguse ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi.

8.2. Privaatsustingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) kehtivate õigusaktide järgimiseks.

8.3. Privaatsustingimuste uue versiooni avaldab Mobire oma Veebilehel.