Mobire Eesti AS privaatsustingimused

MOBIRE EESTI AS PRIVAATSUSTINGIMUSED

Mobire Eesti AS, registrikood 10814092, asukoht Mäealuse 2/3 Tallinn, e-post info@mobire.ee (edaspidi “Mobire”) töötleb isikuandmeid eelkõige selleks, et pakkuda sõidukite täisteenusrendi teenuseid.

 • Privaatsustingimustega selgitame, kuidas me isikuandmeid kaitseme ja töötleme ning millised on meie ja meie Klientide ning Veebilehe Külastajate õigused ja kohustused.
 • Isikuandmete kaitsmisel ja töötlemisel lähtume kohalduvatest õigusaktidest, sealjuures Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 regulatsioonist (isikuandmete kaitse üldmäärus, “GDPR”) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest (“IKS”).
 • Privaatsustingimused on Mobire kõigi lepingute, sh rendilepingute osaks ning kehtivad ka kõigi meie Veebilehe www.mobire.ee Külastajate tegevuste, veebilehe kaudu päringute saatjate ja pakkumiste küsijate suhtes. Kasutades nimetatud teenuseid ja võimalusi, aktsepteerite Te oma tegevusega privaatsustingimuste andmetöötluse põhimõtteid.

 

Mõisted

 • Andmesubjekt on tuvastatud või otseselt või kaudselt tuvastatav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse: Mobire klient (isik, kes pöördub Mobire poole sõiduki renditeenuse või Mobire teenuste kohta info saamiseks, kellega on Mobire sõlminud teenuse osutamise lepingu) ja samuti potentsiaalne klient (isik, kes külastab Mobire veebilehte), koostööpartnerid, teenusepakkujad (ka käsunduslepinguga seotud isikud) ja töötajad (k.a. juhatuse liikmed).
 • Klient tähendab isikut või tema esindajat, kes kasutab Mobire teenuseid (sõiduki rentnik, rentniku esindaja või muu Mobirega lepingu sõlminud isik) ja ka Veebilehe Külastajat.
 • Kliendiga seotud isik tähendab isikut, kelle andmeid Mobire teenuselepingu täitmiseks töötleb (nt sõiduki kasutaja).
 • Külastaja tähendab isikut, kes külastab Mobire veebilehte või tunneb huvi Mobire teenuste vastu.
 • Andmed tähendavad Isiku andmeid, sh isikuandmeid, mis saavad Mobirele teatavaks seoses Kliendi poolt Mobire teenuste kasutamisega või nende vastu huvi tundmisega.
 • Meie tähendab Mobire´t.
 • Veebileht tähendab veebilehte www.mobire.ee.

 

Kuidas me isikuandmeid kogume

 • Mobire saab isikuandmeid, kui Isik esitab Mobirele päringuid, küsib pakkumisi ja sõlmib rendi- või muu lepingu. Lisaks ka siis, kui Isik kommenteerib, laigib või jagab Mobire sotsiaalmeediakontodel olevaid postitusi. Või kui liitutakse meie uudiskirjaga.
 • Mobire kogub isikuandmeid, kui Isik pöördub Mobire poole Veebilehe kaudu, e-kirja või telefoni teel, samuti vahetul suhtlusel ja kohtumistel.
 • Mobire võib Isiku kohta saada Andmeid koostööpartneritelt, kui Isik on selleks andnud oma nõusoleku.
 • Mobire võib koguda Kliendi kohta andmeid kolmandatelt isikutelt (Krediidiinfo andmebaasist, vastutav töötleja Creditinfo Eesti AS; avalikest registritest nagu Ametlikud Teadaanded jms).
 • Sõiduki kasutajate Andmed saab Mobire sõiduki rentnikult või tema esindajalt. Sõidukiga seotud isikute Andmeid saab Mobire Transpordiametilt.

 

Küpsised

Nagu enamus veebilehti, kasutame ka meie Veebilehel küpsiseid;. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

 

Milleks ja millisel alusel me isikuandmeid kasutame

Mobire jälgib, et isikuandmete töötlemiseks oleks alati õiguslik alus. Tavapäraselt on isikuandmete töötlemise aluseks isiku nõusolek, leping või seadus. Mobire võib isikuandmeid töödelda ka õigustatud huvi alusel (nt pettuste ennetamiseks ja avastamiseks). Järgnevalt kirjeldame täpsemalt, milleks ja millisel alusel Mobire isikuandmeid kasutab.

Mobire töötleb isikuandmeid, kui isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Sellel alusel töötleb Mobire isikuandmeid:

 • pakkumiste esitamiseks, rendi-ja muude lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks;
 • täisteenusrendiga hõlmatud teenuste vahendamiseks (tehnohooldused, rehvivahetused, hädaabi-, kindlustused ja muud teenused), st andmete kolmandale isikule edastamiseks;
 • Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks lepingu sõlmimisel ja täitmisel;
 • Kliendile teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks, sealhulgas sõiduki ostu- ja müügiks, registreerimiseks Transpordiameti liiklusregistris, tehnilise hoolduse, rehvivahetuse, kütusekaardi kasutamise, hädaabi-ja kindlustusteenuse ja muude teenuste korraldamiseks ning osutamiseks;
 • Mobire ja teenusepakkujate teenuste eest vahendus-ja teenustasude arvestuseks, arvete ja maksegraafikute vormistamiseks ja väljastamiseks, laekumiste kontrollimiseks ja makseinfo hoidmiseks andmebaasis;
 • teenuste kasutamisega seotud info edastamiseks ja muudeks teenuste osutamiseks vajalikeks tegevusteks.

Mobire töötleb isikuandmeid, kui isikuandmete töötlemine on vajalik Mobire juriidilise kohustuse täitmiseks. Sellel alusel töötleb Mobire isikuandmeid:

 • teenuste osutamise ja äriga seotud infovahetuseks, äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (nt teabe edastamine Mobirele õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks jms);
 • äririskide ja kahjude hindamiseks ning ärahoidmiseks (olenevalt täpsetest asjaoludest võib see toimuda ka õigustatud huvi alusel);
 • raamatupidamiskohustuse täitmiseks.

Mobire töötleb isikuandmeid, kui andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Sellel alusel töötleb Mobire isikuandmeid:

 • Mobire Veebilehe ja elektroonilise lahenduse kaudu päringute vastuvõtmiseks ja vastuste saatmiseks;
 • pakkumiste saatmiseks. Klient saab anda Mobirele õiguse edastada talle teavet Mobire toodete ja teenuste kohta (otseturunduspakkumised). Kui Isik soovib saada Mobire otseturunduspakkumisi, saab ta anda selleks nõusoleku Mobirele kodulehtedel Andmete edastamise käigus. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja tal on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta;
 • Mobire võib isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel, nt tarbijamänge läbi viies. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus.

Mobire töötleb isikuandmeid, kui isikuandmete töötlemine on vajalik Mobire või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused. Sellel alusel töötleb Mobire isikuandmeid:

 • logide tegemiseks ja säilitamiseks, vigade kõrvaldamiseks, lepinguga seotud Andmete hoidmiseks ja säilitamiseks (sh pilveteenuste abil);
 • Mobire teenuste ning Kliendi ja Külastaja kasutuskogemuse paremaks muutmiseks,
 • äririskide ja kahjude hindamiseks ning ärahoidmiseks (olenevalt täpsetest asjaoludest võib see toimuda ka juriidilise kohustuse täitmise eesmärgil);
 • Kliendi tausta, Andmete, maksehäirete ja maksekäitumise kontrollimiseks sõiduki rendilepingusõlmimise otsuste tegemiseks. Andmete kogumine on vajalik ka pettuste ennetamiseks ja vältimiseks;
 • klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, kasutusaktiivsuse ning Kliend rahulolu mõõtmiseks. Mobire võib kombineerida erinevate teenuste osutamisega kogutud Andmeid, kui need on kogutud samal eesmärgil.
 • Mobire rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks ja võlgade sissenõudmiseks, sh Andmete (nimi, isikukood, sünniaeg, elukoht, e-posti aadress, telefoninumber, kohustuse tähtaeg, võla suurus) edastamiseks õigus-või advokaadibüroole ning inkassoettevõttele, sh 30 kalendripäeva ületava maksehäire korral maksehäirete registrile kuni võla tasumiseni;
 • Mobire tehniliste rakenduste ajakohasena hoidmiseks ning tõhustamiseks, Andmete terviklikkuse ningturvalisuse tagamiseks, infotehnoloogilisteks arendusteks teenuste testimise ja parandamise kaudu;

 

Milliseid isikuandmeid me töötleme

Eelnevalt loetletud eesmärkidel töötleb Mobire järgmiseid Andmeid:

 • Isiku nimi ja kontaktandmed pakkumiste tegemiseks;
 • Kliendiga ärisuhte alustamise analüüsi andmed, sh väljavõte Krediidiinfo andmebaasist (vastutav töötleja Creditinfo Eesti AS), Kliendi pangakonto väljavõte;
 • Kliendi ja tema esindaja isikukood, sünniaeg, kodakondsus, elukoht, e-posti aadress, sidevahendite numbrid, kliendikontaktid, isikut tõendava dokumendi number, pangakonto väljavõte, arve ja tasumise andmed, suhtluskeel, tegevusvaldkond, suhtluskanalid;
 • Kliendiga seotud isiku nimi, isikukood või sünniaeg, kodakondsus, e-posti aadress, sidevahendite numbrid, kindlustatava vara nimetus, registrimärk ja muud registriandmed, omadused, vanus, seisund ja muud kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalikud andmed vara kohta;
 • Andmed Kliendi poolt Mobire teenuste kasutamise kohta: andmed teenuste kasutamise alguse ja perioodi kohta, andmed Kliendi lepingu, lepingu muudatuste, lepingu lõpetamise, tellimuste, pakkumiste ja lepingutega seotud tahteavalduste, arvete ja makseinfo kohta ning kahjujuhtumite kohta, andmed elektroonilistes kanalites tehtud valikute, soorituste ja logide kohta, küpsiste abil kogutud andmed, Kliendi maksedistsipliini andmed ja muud Mobire teenuste kasutamist puudutavad andmed.

 

Laste andmete töötlemine

Ükski meie teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele ja me ei kogu teadlikult alla 13- aastaste laste andmeid. Kahtluse korral, et töötleme alla 13-aastase isiku andmeid, eemaldame selle isiku kõigist meie andmebaasidest.

 

Kuidas me isikuandmeid kaitseme

 • Teeme parimaid pingutusi Andmete turvalisuseks ja kaitseks. Kaitseme isikuandmeid rangete turvalisus-ja konfidentsiaalsusreeglitega, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Nimetatud meetmetega on kaetud IT-infrastruktuuri, arvuti-ja sidevõrkude, tehniliste seadmete, töötajate, büroode ja informatsiooni kaitse, eesmärgiga tagada ajakohane tase Andmete lekke ja kadumise vältimise riskide maandamiseks ja ohtude ennetamiseks.
 • Tagame Andmete töötlemise vastavalt õigusaktidele (nt isikuandmekaitse üldmäärus “GDPR”) ja headele äritavadele.
 • Andmete kaitse oleme reguleerinud Mobire sisemiste isikuandmete kaitse ja töötlemise põhimõtetega. Ligipääs isikuandmetele on ainult nendel töötajatel, kellele on see tööülesannete täitmiseks vajalik.
 • Mobire on sõlminud teenusepakkujatega lepingud isikuandmete reeglite täitmise ja kaitse tagamiseks, olles ise vastutav nende poolt isikuandmete nõuetekohase töötlemise eest.

 

Kellega me isikuandmeid jagame

Mobire jagab andmeid järgmistel juhtudel:

 • Õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutustele (nt õiguskaitseorganid, Maksu- ja Tolliamet, Rahapesu Andmebüroo, järelvalveasutus) nõudel;
 • Õigus-ja finantskonsultantidele, audiitoritele, inkassoettevõtetele ja muudele volitatud töötlejatele, kui see on Mobire teenuse osutamiseks, kohustuste täitmiseks ningõiguste kaitseks vajalik.
 • Teenusepakkujatele, sealhulgas sõiduki ostu-müügi, tehnilise hoolduse, rehvivahetuse, kütusemüügi, hädaabiteenuse ja teistele teenusepakkujatele, samuti Mobirele tugiteenuste osutajatele, eesmärgiga pakkuda ja osutada isikule parimaid teenuseid.
 • Mobire töötleb Klientide, Kliendiga seotud isikute ja muude isikute, kelle andmeid ta kogub, vastutava töötlejana, kehtestades lepingulised juhised, mille alusel peavad teenusepakkujad (volitatud töötlejad) isikuandmeid töötlema.

 

Andmete säilitamine

 • Mobire ei töötle andmeid kauem, kui on vajalik. Mobire säilitab andmeid nende kasutamise eesmärgi täitmiseni. Enne lepingu sõlmimist kogutud andmeid säilitatakse kõige rohkem 1 aasta pärast kliendilt pakkumise tegemise taotlemist. Üldjuhul säilitab Mobire isikuandmeid lepingu kehtivuse ajal ja 10 aastat pärast lepingu lõppemist.
 • Mobire võib säilitada isikuandmeid kauem, kui Isik on andnud andmete säilitamiseks oma nõusoleku. Sel juhul säilitatakse isikuandmeid kuni nõusoleku tagasi võtmiseni.
 • Kui isikuandmete töötlemine toimub õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisest tulenevad kohustused), säilitatakse isikuandmeid vastavalt õigusaktides ettenähtud tähtaegadele. Näiteks raamatupidamisseadusest tulenevalt säilitatakse raamatupidamise algdokumente seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.
 • Juhul, kui Mobire edastab isikuandmed teisele vastutavale töötlejale, määrab andmete säilitamise tähtajad andmete saaja.
 • Mobire tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. Mobire võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Mobire tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.

 

Millised Kliendi ja muu isiku õigused me isikuandmete töötlemisel tagame

 • Isikul on õigus saada Mobirelt teavet tema kohta töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Isikul on õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest isikuandmetest.
 • Isikul on õigus nõuda Mobirelt andmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või ebatäpsed.
 • Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist.
 • Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
  o isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Mobire neid töötles;
  o te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  o te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
  o isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  o isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust
 • Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.
 • Isikul on õigus nõuda automatiseeritud töötlemisel põhinevate otsuste tegemise lõpetamist.
 • Te võite anda nõusoleku isikuandmete otseturunduseks või muul turunduslikul eesmärgil, võite keelduda sellise nõusoleku andmisest või igal ajal nõusoleku tagasi võtta.
 • Teil on õigus nõuda töödeldavate isikuandmete ülekandmist. Andmed edastatakse Teile masinloetava failina eposti teel. Teil on õigus nõuda ka töödeldavate andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale.
 • Pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole või kohtusse, nõuda andmete õigusaktidele mittevastava kasutamise lõpetamist ja kahju hüvitamist.
 • Mobire vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.

 

Privaatsuspoliitika muutmine

Mobire jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisel on uued tingimused kättesaadavad Veebilehel.

Privaatsustingimused kehtivad alates 17.11.2022.