MOBIRE GO ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 01.05.2024

Üldtingimuste PDF versioon palun salvestage enda seadmesse siit.

Käesolevad tingimused (edaspidi „Üldtingimused“) on sõlmitud mootorsõiduki rendileandja Mobire Eesti AS (registrikood 10814092, asukohaga Mäealuse tn 2/3, 12618 Tallinn) ja füüsilisest või juriidilisest isikust mootorsõiduki kasutaja vahel ja kehtivad seoses: (1) kasutajaks registreerimisel põhilepingu (edaspidi „Rendileping“) sõlmimisega (2) Mobire digikanalites ja asukohas osutatud mootorsõidukite ajutise renditeenuse osutamisega teatud territooriumi piires ja (3) selleks vajaliku platvormi, mis seisneb mobiilirakenduses Teie poolse kasutamisega renditeenuse saamise eesmärgil. Üldtingimuste aktsepteerimisega kinnitate, et nõustute Rendilepingu kohaldamise ja sisuga.

Rendileandjaga ühenduse võtmiseks on järgmised kontaktandmed: (1) Asukoha aadress: Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn; (2) e-post: rent@mobire.ee (3) Veebis: veebilehel olev vestlusfunktsioon.

Rendilepingu lahutamatuks osaks on: Rendileping, käesolevad Üldtingimused, Hinnakiri, Sõiduki kahjujuhtumi järgne taastamise kord (edaspidi „Sõiduki Taastamise Kord“), Privaatsustingimused ja muud Rendilepingu lisad ning Rendileandja poolt veebilehel või Rakenduses avaldatud/viidatud juhendid.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva Rendilepingu alusel annab Mobire Eesti AS, registrikood 10814092, asukohaga Mäealuse tn 2/3, 12618 Tallinn (edaspidi „Rendileandja“) füüsilisele isikule või juriidilisele
isikule esindaja kaudu (edaspidi „Kasutaja“) Rendilepingus sätestatud tingimustel ja korras tasu eest ja tähtajaliselt kasutada mootorsõiduki (edaspidi „Sõiduk“) .

1.2. Kasutajal on võimalik Sõiduk rentida ja Rendileping sõlmida selleks loodud rakenduse kaudu (edaspidi „Rakendus“) või külastades Rendileandja asukohta. Rakenduse kasutamiseks peab
Kasutaja looma digitaalse konto, millega seotult Kasutaja saab teha Rendilepingus kokkulepitud tehinguid ja toiminguid (edaspidi „Konto“).

1.3. Rendileandja asukohas Sõiduki rentimise korral loetakse Rendileping sõlmituks Rendilepingu allkirjastamisest Rendileandja ja Kasutaja poolt. Juhul, kui Kasutaja allkirjastab Rendilepingu digitaalselt, allkirjastavad Rendileandja ja Kasutaja Sõiduki üleandmisel kohapeal täiendavalt Rendilepingu lisa (edaspidi „Üleandmisakt“), milles märgitakse üleantava Sõiduki andmed ja seisukord Sõiduki Rentnikule üleandmise hetkel. Rakenduse kaudu Sõiduki rentimise korral loetakse Rendileandja ja Kasutaja vahel Rendileping sõlmituks Konto loomisega ja Üldtingimustega nõustumisega Kasutaja poolt.

1.4. Kasutaja tasub Rendileandjale Sõiduki kasutamise eest teenustasu (edaspidi „Rent“), kasutab Sõidukit heaperemehelikult ja mõistliku hoolsusega vastavalt Rendilepingus sätestatud
tingimustele ning tagastab Sõiduki Rendileandjale Rendilepingus kokkulepitud tähtaja (edaspidi „Rendiperiood“) möödumisel vastavalt Rendilepingu tingimustele. Kasutaja tasub Renti Rendiperioodi eest sõltumata sellest, kas Kasutaja Sõidukit nimetatud ajal faktiliselt kasutab või mitte. Rendiperiood on ajavahemik, mille arvestamine algab Sõiduki 1 / 13 broneerimisest Rakenduse kaudu või selle Kasutajale üleandmisest Rendileandja asukohas ning kestab kuni Sõiduki naasmiseni Rendilepingus kokkulepitud asukohta.

1.5. Kasutaja tasub Sõiduki kasutamise eest Renti ja muid tasusid vastavalt Rendileandja hinnakirjale (edaspidi „Hinnakiri“). Renti arvestatakse päevamäärana Rendiperioodi iga alanud ööpäeva eest, kusjuures esimese päevamäära arvestus algab Sõiduki broneeringu tegemise hetkest. Lisaks Rendile kuuluvad Kasutaja poolt tasumisele ka muud Rendilepingus kokkulepitud tasud ja muud Sõiduki kasutamisega kaasnevad Rendilepingus kokku leppimata tasud.

1.6. Rendileandja osutab Kasutajale Rendilepingu alusel teenuseid, kasutades selleks teeninduspunkte, mille asukohad on kättesaadavad Rendileandja veebileheküljel ja Rakenduses (edaspidi „Teeninduspunktid“), või muud Rakenduse vahendusel kokkulepitud asukohta, kui Rakendus seda võimaldab. Rendileandja võib vastavalt teenuse arengule või muudel põhjustel ühepoolselt muuta Teeninduspunktide asukohtasid. Kasutaja saab Sõiduki broneerida vaid Teeninduspunktis, või muus Rakenduse vahendusel kokkulepitud asukohas ning kohustub Sõiduki tagastama kas samasse Rendileandja Teeninduspunkti või Rakenduses või Rendilepingus kokkulepitud asukohta.

1.7. Rentimiseks pakutavad Sõidukid kuvab Rendileandja oma digikanalites. Kusjuures Rendileandjal on õigus kuvada rentimiseks saadaval olevaid Sõidukeid sarnaste parameetrite põhiselt klasside kaupa. Rendileandja ei ole kohustatud tagama Kasutajale konkreetset marki ja mudelit ning võib pakkuda soovitud Sõidukiga samas klassis ehk sarnaste parameetritega Sõidukit. Rendileandja jätab endale õiguse Sõidukit mitte rendile anda.

1.8. Sõiduk hõlmab kõiki Sõidukis Rendiperioodi alguses olevaid vallasasju, sh Sõiduki päraldisi ja selle olulisi osi. Sõiduk peab olema Rendileandja seaduslikus valduses koos õigusega selle
rentimiseks vastavalt Rendilepingu tingimustele, kuid ei pea olema Rendileandja omandis.

2. KONTO LOOMINE JA RAKENDUSE KASUTAMINE

2.1. Rendileandja elektroonilise renditeenuse kasutamiseks peab Kasutaja alla laadima Rendileandja Rakenduse ja looma endale kasutajakonto.

2.2. Rendilepingu sõlmimisel Rakenduses peab Kasutaja kinnitama käesolevate Üldtingimuste ja Privaatsustingimustega tutvumist. Rendilepingu sõlmimisel Rendileandja asukohas peab
Kasutaja kinnitama käesolevate Üldtingimuste ja Privaatsustingimustega tutvumist ning Üldtingimused Rendileandja veebilehelt PDF formaadis alla laadima.

2.3. Rendileandja Rakenduses on Konto loomise õigus vaid isikul, kellel on olnud kehtiv vastava kategooria Sõiduki juhtimise õigus vähemalt kaks (2) aastat ja kelle Sõiduki juhtimise õigus on
kehtiv Konto loomise ajal. Kasutaja kohustub nimetatud asjaolu Rendileandjale kinnitama Konto loomisel ning laadima Rendileandjale Rakenduse vahendusel üles kehtiva juhtimisõigust tõendava dokumendi ning Rendileandja nõudmisel ka ID-kaardi või passi. Rendileandjal on õigus nõuda Kasutajalt igal ajal juhtimisõiguse täiendavat tõendamist Rendileandja poolt soovitud viisil.

2.4. Kasutaja peab Konto loomiseks avaldama Rendileandjale Rakenduse kaudu nõutava ja tõese teabe, sh siduma Rendi maksete tasumiseks Konto kehtiva krediit- või deebetkaardiga (edaspidi „Maksekaart“) või mistahes muu Rendileandja Rakenduse poolt võimaldatava makseviisiga. Muuhulgas kohustub Kasutaja avaldama Rendileandjale järgneva 2 / 13 informatsiooni: (1) täielikud ja täpsed isikuandmed; (2) täielikud ja täpsed Maksekaardi andmed; (3) enda kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress); (4) reaalajas tehtud foto Kasutaja näost (selfie).

2.5. Juhul, kui Kasutaja ei anna Rendileandjale Rakenduse alusel vajalikku teavet, ei ole Rendileandja kohustatud Kasutajale Kontot avama.

2.6. Juhul, kui Rendilepingu alusel kasutab Sõidukit ka mõni teine füüsiline isik (edaspidi „Kaaskasutaja“), kohustub Kasutaja tagama, et Kaaskasutaja installeerib Rakenduse ja loob Konto vastavalt punktides 2.1. kuni 2.5. toodud korrale ning avaldab Rendileandjale kõik need andmed, mille peab Rendileandjale avaldama Kasutaja, välja arvatud andmed, mis seonduvad Kasutaja Konto sidumisega kehtiva krediit- või deebetkaardiga või mistahes muu Rendileandja Rakenduse poolt võimaldatava makseviisiga.

2.7. Kasutajal on õigus ühe telefoninumbriga registreerida vaid üks Konto, mille alusel on õigus Sõidukit kasutada vaid Konto registreerinud füüsilise isiku poolt, kes vastab Rendilepingu punktis 2.3. sätestatud nõuetele, isiklikult ning Sõiduki juhina. Kasutajal on keelatud Rakenduse kasutamine variisikute või varikontode kaudu. Kasutajal on keelatud Rakenduse või Konto kasutamise mistahes viisil võimaldamine kolmandatele isikutele, sh neile Kontole sisselogimise andmete avaldamine.

2.8. Rendilepingu kehtivuse ajal annab Rendileandja Kasutajale isikliku, mitteüleantava, tagasivõetava õiguse (lihtlitsents), mida ei saa all-litsentsida, paigaldada Kasutaja seadmesse Rakendus ja/või kasutada Kasutaja seadmes Rakendust ning kasutada Rakenduse kaudu ligipääsetavat teavet, sh Konto andmeid, mis on mõeldud üksnes Kasutaja poolt kasutamiseks.

2.9. Kõik intellektuaalomandi õigused, mis võivad olla seotud Rakendusega, sh tarkvara, dokumentatsioon või teave, kuuluvad Rendileandjale, mida Rendileandja võib arendada muuhulgas Rendilepingu alusel infoühiskonna teenuste osutamise ajal. Kasutajal on keelatud kopeerida, muuta, kohandada, pöörd projekteerida, dekompileerida või mistahes muul viisil selgitada välja Rakenduse lähtekoodi või mistahes muu Rendileandja poolt kasutatava tarkvara lähtekoodi või neid välja võtta või kasutada ärilistel eesmärkidel või mistahes muudel eesmärkidel kui Rendilepingu alusel Rendileandja poolt teenuste saamiseks.

2.10. Rendileandja annab Kasutajale Rakenduse kasutada „as is“, st Rendileandja ei anna Kasutajale ja seoses Rakenduse kasutamisega mistahes kinnitusi ega garantiisid ega tee mistahes
avaldusi seoses Rakenduse kvaliteediga sh seoses ilmsete või varjatud puuduste puudumisega Rakenduses, tavapäraseks või konkreetseks otstarbeks sobivusega ning ei ole kohustatud
Kasutaja nõudel Rakendust muutma, täiendama ega parendama.

2.11. Kasutaja vastutab Konto turvalisuse ja Kasutaja sisselogimise andmete konfidentsiaalsuse eest. Kasutaja ei tohi lubada kolmandatel isikutel Kasutaja Kontot kasutada. Kasutaja kohustub Rendileandjat kohe informeerima Konto väärkasutamise eest, et Rendileandja saaks Konto blokeerida, sh juhul kui: (1) kolmas isik on saanud loata juurdepääsu Kontole või kasutab muul viisil Kontot ilma loata; (2) nutiseade või muu tehniline vahend, milles on Rakendus, läheb kaotsi või hävib; (3) Konto kasutamise andmed lähevad kaduma või saavad teatavaks kolmandatele isikutele; (4) Kasutaja ei oma mistahes muul põhjusel kontrolli Konto kasutamise üle, sh tulenevalt viirusest nutiseadmes või arvutis või muul tehnilisel põhjusel.

2.12. Rendileandjal on õigus igal ajal tühistada Kasutaja Konto, kui: (1) Rendileandjal on põhjendatud kahtlus, et Kasutaja on avaldanud Rendileandjale Konto loomisel ebaõiget 3 / 13 informatsiooni; (2) kui Kasutaja on varasemalt rikkunud Rendilepingu tingimusi; või (3) kui Kasutajal on tasumata mistahes Rendilepingu alusel tasumisele kuuluv makse.

2.13. Rendileandja kohustub tagama Rakenduse ja Konto kasutamise parimal võimalikul viisil. Rendileandja ei vastuta mistahes kahju eest, kui tehniliste vigade või kolmandate isikute poolt
teenuste osutamise katkestuste tõttu Rakenduse või Konto kasutamine ei ole ajutiselt võimalik.

3. SÕIDUKI BRONEERIMINE JA TAGASTAMINE

3.1. Kasutaja peab enne Sõiduki kasutamist broneerima Sõiduki kasutamise Rendileandja veebilehel, Rakenduses või asukohas. Sõiduki broneerimisel Rakenduse või veebilehe kaudu lepitakse kokku Teeninduspunkt, Sõiduk ja aeg, millal Kasutaja saab Sõiduki valduse Teeninduspunktist üle võtta, samuti Rendiperiood. Kui Kasutaja rendib Sõiduki Rendileandja asukohast, annab Rendileandja töökorras Sõiduki koos kasutamiseks nõutavate dokumentide ja võtmetega Kasutajale üle tööpäeval kokkulepitud ajal ajavahemikus 09:00 – 17:00 Rendileandja asukohas.

3.2. Sõiduk tagastatakse Kasutaja poolt Rendileandja veebilehel või Rakenduses kokkulepitud Tagastuskohta hiljemalt kokkulepitud Rendiperioodi lõpuks. Sõiduki kasutamise tasu Rendiperioodil tuleneb Rendileandja Hinnakirjast ning on nähtav Rakendusest ja/või Rendileandja veebilehel. Kui Rendileandja ja Rentnik ei ole kokku leppinud teisiti, tuleb Rendileandja asukohast Sõiduki rentimisel Sõiduk tagastada Rendileandja asukohta tööpäeval kokkulepitud ajal ajavahemikus 09:00 – 17:00.

3.3. Rendileandja ei ole kohustatud Sõidukit oma asukohas üle andma ega tagastust vastu võtma puhkepäevadel ja väljaspool Rendilepingus nimetatud ajavahemikku.

3.4. Peale Rakenduses nõustumuse andmist Sõiduki kasutamiseks Rendiperioodi jooksul ei ole Kasutajal õigust nimetatud tahteavaldusest ilma Rendileandja nõusolekuta ühepoolselt taganeda ning Rendileandjal on õigus nõuda kokkulepitud Rendi või leppetrahvi tasumist.

3.5. Kui Kasutaja ei ole alustanud Rakenduse kaudu broneeritud Sõiduki kasutamist hiljemalt kahe (2) tunni jooksul Rendiperioodi algusest, siis Rendileandjal on õigus nõuda Kasutajalt leppetrahvi vastavalt Hinnakirjale ning lugeda Rendiperiood lõppenuks.

3.6. Rendiperioodi alguses kohustub Kasutaja enne Sõiduki kasutamist viivitamatult kontrollima järgnevat: (1) Sõidukil väliselt nähtavate kahjustuste puudumist või nende tuvastamisel pildistama need Rakenduse vahendusel üles, märkima nende asukoha Rakenduses olevale Sõiduki skeemile ning kirjeldama neid vastavas lahtris Rakenduses; (2) ükski Sõiduki hoiatustuledest ei anna ohusignaali, mis võib piirata või takistada Sõiduki kasutamist (õlitase madal, pidurid kulunud vms); (3) Sõiduki kõik rehvid on täis ning selle tehniline seisukord võimaldab välisel vaatlusel Sõiduki kasutamist kooskõlas liikluseeskirja nõuetega; (4) Sõidukiga on kaasas kõik Sõiduki kasutamiseks vajalikud dokumendid; (5) Sõiduki kütusepaak on täis, välja arvatud elektrimootoritega sõidukite puhul; (6) Sõidukil on kaasas kõik Sõiduki juurde käivad päraldised (nt. ohukolmnurk, tulekustuti, esmaabikarp, varuratas või rehviparanduskomplekt, helkurvest jms). (7) Sõiduk käivitub ning selle kasutamisel ei ilmne ebatavalisi helisid sõidukiga manööverdamisel või sellega pidurdamisel.

3.7. Juhul, kui Kasutaja tuvastab Sõiduki juures mistahes puudusi, millest Rendileandja ei ole teda varasemalt läbi Rakenduse või muul viisil informeerinud, kohustub ta sellest Rendileandjat
4 / 13 läbi Rakenduse või muude kontaktide viivitamatult informeerima. Kui Kasutaja jätab Rendiperioodi alguses Sõiduki valduse saamisel Rendileandja informeerimata Sõiduki puudustest, siis loetakse, et need on tingitud Kasutajast kuni Kasutaja ei ole tõendanud Rendileandjale objektiivselt usutaval viisil vastupidist.

3.8. Sõiduki üleandmisel Kasutajale Rendileandja asukohas, peab Kasutaja Sõiduki üleandmisel üle vaatama. Ülevaatuse käigus tuvastatud Sõiduki seisund, sealhulgas nähtavad kahjustused ning muud Rendilepingu kontekstis olulised asjaolud fikseeritakse kohapeal Rendilepingus. Rendilepingu allkirjastamisega kinnitab Kasutaja, et on Sõiduki üle vaadanud, Sõiduk on tehniliselt korras, Rendilepingus märgitud andmed on õiged ning Sõiduki valdus ja vastutus Sõiduki hävinemise, kaotsimineku ja kahjustumise eest ning Sõiduki kui suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest on Kasutajale üle antud.

3.9. Sõiduki valdus, juhusliku hävimise riisiko ja Sõidukiga seotud vastutus, sh vastutus Sõiduki kui suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest, läheb Rendileandjalt Kasutajale üle Kasutaja poolt Sõiduki otsese valduse saamisest. Sellest ajast vastutab Kasutaja ka Sõiduki, selle osade või lisavarustuse kadumise, samuti Sõidukis asuva kolmandate isikute vara kahjustumise, hävimise ja kadumise eest.

3.10. Kasutaja peab tagastama Sõiduki Rendiperioodi lõpuks Rakenduse vahendusel kokkulepitud Teeninduspunkti või Rendileandja asukohta, kui Sõiduk on renditud sealt. Sõiduki tagastamisel kohustub Kasutaja veenduma, et: (1) Sõiduk asub Teeninduspunkti või Rendileandja asukoha territooriumi piires; (2) on pargitud vastavalt liikluseeskirja nõuetele; (3) ei ohusta teisi sõidukeid; (4) sellest on eemaldatud kõik Kasutajaga seotud vallasasjad; (5) Sõiduk on lukustatud, aknad on kinni; (6) Sõidukis on kõik selle päraldised selleks ettenähtud kohtades, mis olid Sõidukis Rendiperioodi alguses, sh Sõidukiga seotud dokumendid; (7) Sõiduk on sellises seisukorras, mis vastab heaperemehelikule kasutamisele st seisukorras, mis ei ole halvem kui Sõiduki seisukord Rendiperioodi alguses, arvestades tavapärast kulumist; (8) Sõiduk on tangitud sobiva kütusega kuni see on täielikult täis ning elektrimootoritega sõidukite puhul ühendama selle Teeninduspunktis olevasse elektrivõrku Sõiduki laadimiseks. Käesolevas punktis nimetatud kohustuste rikkumise korral kohustub Kasutaja tasuma Rendileandjale lisatasu ja leppetrahve vastavalt Rendileandja Hinnakirjale.

3.11. Sõiduki tagastamisel Rendileandja asukohta teostab Rendileandja kohapeal enne valduse ülevõtmist Sõidukile esialgse ülevaatuse. Sõiduki seisund tagastamise hetkel fikseeritakse Rendilepingus.

3.12. Rendileandjal on õigus peale Sõiduki tagastamist esitada Kasutajale Sõiduki tehnilise seisukorra osas nõue kuni seitse (7) tööpäeva peale Sõiduki tagastamist. Vaidluse korral lähtuvad Pooled Sõiduki loomuliku kulumise määramisel Sõiduki tagastamise ajal kehtivast Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) „Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendist“.

3.13. Juhul, kui Kasutaja soovib tagastada Sõiduki enne või peale kokkulepitud Rendiperioodi lõppu, kohustub ta sellest Rendileandjat Rakenduse või Rendileandja asukohast Sõiduki rentimise korral Rendileandja kontaktide kaudu informeerima ning tasuma lisatasu vastavalt Hinnakirjale

3.14. Juhul, kui Kasutaja ei ole tagastanud Rendileandjale Sõidukit hiljemalt kolme (3) tunni möödumisel kokkulepitud Rendiperioodi lõpust, ning ei ole informeerinud Rendileandjat 5 / 13 soovist Rendiperioodi pikendada, on Rendileandjal õigus Sõiduki kasutamine blokeerida ning võtta üle Sõiduki valdus.

3.15. Rendilepingu rikkumise korral, sh Sõiduki tagastamata jätmise korral hiljemalt kuue (6) tunni möödumisel Rendiperioodi lõpust on Kasutajal kohustus anda Sõiduki valdus Rendileandja
esimesel nõudmisel üle Rendileandja või Rendileandja poolt volitatud kolmanda isiku valdusse. Kui Kasutaja ei anna Sõiduki valdust üle Rendileandja määratud ajal, on Rendileandjal õigus siseneda Sõidukisse, teisaldada Sõiduk Rendileandja valitud asukohta ning hoida Sõidukit oma valduses kuni rikkumise kõrvaldamiseni või Rendilepingu lõppemiseni. Kui Kasutaja ei täida Sõiduki valduse üleandmise nõuet ja Rendileandja kasutab õigust Sõiduki valdus ise üle võtta, on Kasutaja kohustatud hüvitama Rendileandjale kohustuste rikkumisega tekitatud kahju ning tasuma Rendileandjale Sõiduki valduse ülevõtmise tasu vastavalt Rendileandja Hinnakirjale.

3.16. Sõidukil tagastamisel ilmnenud või varjatud puuduste korral on Kasutaja kohustatud hüvitama Rendileandjale puudus(t)e kõrvaldamise kulud Sõiduki tootja ametlikult esinduselt või hooldusettevõtjalt saadud hinnangu alusel. Rendileandjal on õigus esitada kulude hüvitamise nõue seitsme (7) tööpäeva jooksul peale varjatud puudusest teada saamist.

4. SÕIDUKI KASUTAMINE

4.1. Kasutaja peab kasutama Sõidukit heaperemehelikult, hoolikalt ja säästlikult ning järgima kasutamisel Sõiduki tehnilise dokumentatsiooni, tehnilise hoolduse eeskirjade, Sõiduki tootja ja/või Rendileandja ning Rendilepingu juhiseid ja tingimusi.

4.2. Kasutaja peab kogu Rendilepingu kehtivuse ajal järgima Rendiperioodi keskmist läbisõidupiirangut (edaspidi „Läbisõidupiirang“). Kasutaja on teadlik, et Sõiduki Rendiperioodi keskmine Läbisõidupiirang ööpäevas on 200 kilomeetrit. Kui Kasutaja rikub Läbisõidupiirangust kinnipidamise nõuet, on Rendileandjal õigus nõuda Kasutajalt leppetrahvi Läbisõidupiirangu ületamise eest vastavalt Rendileandja Hinnakirjale. Leppetrahv kuulub tasumisele iga Läbisõidupiirangut ületava kilomeetri kohta.

4.3. Kasutaja on Rendiperioodi jooksul vastutav Sõiduki korralise tehnohoolduse õigeaegse teostamise eest kui Sõiduki Rendiperiood on pikem kui 30 päeva ja Rendiperioodi vahemikus
on ettenähtud Sõiduki korralise tehnohoolduse teostamine.

4.4. Kui Kasutaja eirab Sõidukis kuvatavat korralise tehnohoolduse teavitust ja rikub Rendilepingu punktist 4.3. tulenevat Sõiduki korralise hooldusega seotud kohustust, on Kasutaja kohustatud tasuma leppetrahvi vastavalt Hinnakirjale.

4.5. Kasutajal on keelatud Sõidukit mis tahes viisil modifitseerida, sh mõjutada Sõidukile paigaldatud elektroonilist riistvaralist seadet, mis turvab Sõidukit ja võimaldab seda digitaalselt rentida sh avada ja lukustada ja registreerib Sõiduki asukoha, Sõidukiga läbitud vahemaa, Sõiduki kasutamise aja, kütuse kasutamise ja muud andmed ja edastab need Rendileandjale.

4.6. Kasutaja avaldab ja kinnitab nii enda kui Kaaskasutajate nimel ning nõustub tingimusteta ja tagasivõetamatult sellega, et Rendileandjal on õigus omal äranägemisel kasutada asjakohaseid tehnilisi seadmeid ja lahendusi, eesmärgiga jälgida reaalajas Sõiduki asukohta, Sõidukiga läbitud vahemaad, Sõiduki kasutamise aega, Sõiduki kiirust, kütusekulu ja muid 6 / 13 Sõiduki kasutamisega seonduvaid andmeid, sealhulgas neid töödelda kooskõlas asjakohastes õigusaktides toodud nõuetega.

4.7. Kasutaja võib Sõidukit kasutada üksnes Eesti Vabariigi piires, kui Rakenduse kaudu või Rendilepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Ühelgi juhul ei tohi Sõidukit kasutada väljaspool Euroopa Liidu ja Euroopa Ühtse Majanduspiirkonna riike ja väljaspool Šveitsi Konföderatsiooni. Kui Sõiduki Kasutaja kasutab Sõidukit ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta st Rakendusest vastavat teenust ostmata, väljaspool käesolevas punktis nimetatud piirkonda, on Rendileandjal õigus nõuda Kasutajalt leppetrahvi iga nõusolekuta väljaspool kokkulepitud piirkonda viibitava ööpäeva kohta vastavalt Rendileandja Hinnakirjale.

4.8. Kasutajal ei ole õigust kasutada Sõidukit: (1) õppe- või operatiivsõidukina, rallidel, test- ning võidusõiduvahendina, turvaettevõtte sõidukina või üüri- või rendi sõidukina ega muu nimetamata tasulise teenuse osutamiseks; (2) enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud; (3) enama koguse veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud; (4) teiste sõidukite (v.a lubatud registrimassiga järelhaagiste) ja muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks; (5) sõiduks maastikul või teedel, mis pole antud Sõidukile ette nähtud; (6) nõuetekohaselt kinnitamata kaupade veoks; (7) selliste kaupade / esemete veoks, mille lõhn kahjustab Sõidukit või teeb võimatuks antud Sõiduki kohese uuesti rentimise; (8) liikluseeskirjade ja muude kehtivate eeskirjade vastaselt ning seadusevastaseks tegevuseks.

4.9. Sõiduki kasutamisel peab Kasutaja: (1) olema vähemalt 21-aastane ning omama kehtivat juhtimisõigust ja vähemalt 2 aastast juhtimisstaazi; (2) järgima kõiki liiklusseadusest ja liikluseeskirjadest tulenevaid nõudeid ning kui Kasutaja kaotab mootorsõiduki juhtimisõiguse, kohustub ta viivitamatult lõpetama Sõiduki kasutamise; (3) tankima Sõidukit vaid Sõidukile
vastava (bensiin või diisel) Eesti Vabariigis vedelkütuse jaemüügi tegevusluba omavate ettevõtjate käitavates kütusetanklates müüdava vedelkütusega või elektriautode puhul laadima Sõidukit vaid vastavalt Sõiduki tehnilise dokumentatsiooni nõudeid järgides; (4) Sõiduki juhtimisel sõitma tähelepanelikult, ettevaatlikult, viisakalt ja ohutult, austades teisi liiklejaid ja inimesi, võttes tarvitusele kõik ettevaatusabinõud ja ohustamata Sõidukit, teiste liiklejate, teiste inimeste või nende vara ja keskkonna ohutust; (5) mitte olema mistahes ulatuses alkohoolses joobes (0,00 promilli), narkootiliste või psühhotroopsete ainete mõju all või muul viisil sellises olekus, mis liikluseeskirjade kohaselt ei luba Sõidukit juhtida; (6) kasutama Sõidukit vaid sihtotstarbeliselt. Kasutaja ei või Sõidukis vedada plahvatusohtlikke, tuleohtlikke, mürgiseid aineid või inimelule või -tervisele kahjulikke aineid ega kasutada Sõidukis või Sõiduki lähedal kütteseadmeid, lahtist tuld või muid tuleallikaid; (7) mitte vedama loomi, välja arvatud lemmikloomi üksnes selleks ettenähtud transpordipuurides, mille kohustub vajadusel Sõidukisse nõuetekohaselt paigaldama Kasutaja viisil, mis välistab lemmiklooma või lemmiklooma transportimiseks kasutatavate vahendite poolt Sõiduki kahjustamise; (8) mitte suitsetama Sõidukis või selle läheduses ega lubama seda teha ka kaassõitjatel (see hõlmab ka elektrooniliste sigarettide, vesipiipude jms kasutamist); (9) kaitsma Sõidukit mistahes ebaseadusliku valduse eest; (10) sõidutama lapsi üksnes
istmekõrgenduse/turvatooliga. Kasutaja peab laste turvatooli paigaldamisel järgima kõiki tootja juhiseid; (11) tegema kõik võimaliku, et vältida kolmandate isikute seadusest tuleneva
pandiõiguse teostamist Sõiduki suhtes, mh informeerima kõiki selliseid isikuid kohe asjaolust, et Sõiduki omandiõigus ei kuulu Kasutajale ning võtma kasutusele kõik abinõud välistamaks 7 / 13 pandiõiguste teostamist Sõiduki suhtes; (12) kasutama Sõidukis olevat vara heaperemehelikult ja võtma tarvitusele vajalikud meetmed Sõiduki turvalisuse tagamiseks sh igakordse peatumise või parkimise korral lukustama Sõiduki, sulgema aknad, lülitama tuled ja muusikaseadmed välja; (13) teavitama Rendileandjat viivitamatult kõigist Sõidukile tekkinud kahjustustest, sealhulgas kahjust, mis on tekkinud vägivalla, liiklusõnnetuse või mistahes määrdumise tulemusena ja mis tahes takistustest, mis võivad ilmneda Sõiduki käitamisel ja kasutamisel, mille tulemusena Sõiduk ei pruugi Rendiperioodi lõppedes vastata Rendilepingus kokkulepitud tingimustele.

4.10. Rendileandjal on õigus mistahes ajal takistada Kasutaja poolt Sõiduki kasutamist sh lukustada Sõiduk, kui Rendileandjal on põhjendatud kahtlus, et Kasutaja on rikkunud oluliselt Sõiduki kasutamise või Rendilepingu tingimusi või Sõidukit ei valda Rendilepingu alusel õigustatud isik.

5. KASUTAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS KAHJUJUHTUMI KORRAL

5.1. Sõidukiga toimunud liiklusõnnetuse, avarii, Sõiduki ja/või selle osade varguse, vigastuse ja/või mistahes muu kahjujuhtumi korral on Kasutaja kohustatud tagama, et: (1) kahjujuhtum ja
sellega seotud oluline teave (s.h. tunnistajate kontaktid) dokumenteeritakse ja kahjujuhtumist teatatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul, Rendileandja teeninduskeskuse telefonile +372 638 8000 või Eestis lühinumbrile 13 500 ning vastavalt Rendileandja poolt antud juhistele esitatakse teade kahjujuhtumi kohta. Teade esitatakse kas
Rendileandjale või vajadusel kindlustusandja(te)le; (2) Kasutaja võtab tarvitusele kõik abinõud reisijate ja nende vara, Sõiduki ja selle päraldiste kahju edasiseks piiramiseks ning võimaliku
lisakahjustumise vältimiseks; (3) Kasutaja tegutseb vastavalt õigusaktides sätestatud korrale ja olenevalt kahjujuhtumi iseloomust teatab sellest viivitamata politseile, päästeasutusele või muule vastavaid päästetöid või kahjujuhtumi asjaolude uurimist teostavale pädevale asutusele; (4) Sõiduk säilib kahjujuhtumi järgses seisundis kuni ülevaatuseni Rendileandja või hooldusettevõtja poolt, Kasutaja, Kaaskasutaja ja/või Juriidilise isiku esindaja ei lahku Sõiduki juurest kuni kõik Rendilepingu järgsed kahjujuhtumiga seotud kohustused on nõuetekohaselt täidetud; (5) Rendileandjalt küsitakse juhiseid kahju vähendamiseks, Sõiduki hoidmiseks ja säilitamiseks kahjujuhtumi järgses seisundis ning saadud juhiseid järgitakse; (6) klaasikahju korral teatatakse Rendileandjale esimesel võimalusel teeninduskeskuse telefonil +372 638 8000 või Eesti lühinumbril 13 500 või e-posti teel.

5.2. Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab Kasutaja ulatuses, mida ei kanna kindlustus või Sõiduki Taastamise Korra alusel Rendileandja
(sh Omavastutuse määr). Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või Sõiduki Taastamise Kord välistab Sõiduki taastamise Rendileandja kulul, kohustub Kasutaja
hüvitama Rendileandjale kõik tekkinud kahjud.

5.3. Omavastutuse summa on märgitud Rendilepingus. Omavastutust rakendatakse iga kahjujuhtumi suhtes. Erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kahjujuhtumiteks.

5.4. Sõiduki varguse või täieliku hävingu korral on Kasutaja Omavastutus 15% Sõiduki turuväärtusest, tingimusel, et Kasutaja tagastab Rendileandjale nii Sõiduki võtmed kui ka 8 / 13 dokumendid. Kui Sõiduk on varastatud koos võtmete ja/või dokumentidega, on Kasutaja vastutus 100% Sõiduki turuväärtusest.

5.5. Sõiduki täishävingu, varguse või kadumise korral määrab Sõiduki turuväärtuse mõistliku aja jooksul kindlaks riiklikult tunnustatud sõidukite hindamise ekspert. Eksperdiarvamuse tellib
Rendileandja. Turuväärtus määratakse kindlaks Sõiduki Kasutajale üleandmise hetke seisundi alusel.

5.6. Omavastutust ei kohaldata juhul kui: (1) Kasutaja on Rakenduses valinud “0 omavastutuse” teenuse; (2) Kasutaja on Rendilepingut oluliselt rikkunud, sealhulgas, kui Kasutaja kasutas Sõidukit ilma nõuetekohase juhtimisõiguseta; (3) Kasutaja oli kahjujuhtumi tekkimise ajal alkohoolse või psühhotroopse aine mistahes ulatuses mõju all; (4) Kasutaja tekitas kahju tahtlikult või raske hooletuse tõttu; (5) Kasutaja võimaldas Sõidukit juhtida Rendileandja poolt volitamata isikul, millisel puhul loetakse Kasutaja kõikide selle tagajärjel tekkinud kahjude eest täielikult vastutavaks.

5.7. Kahtluste vältimiseks ja sõltumata mujal sätestatust kinnitavad Pooled, et Rendileandja ei ole kohustatud sõlmima Sõiduki suhtes vabatahtlikku (kasko) kindlustuslepingut ega tegema mis
tahes muid tehinguid või toiminguid, mis võiks täiendavalt välistada või piirata Kasutaja vastutust seoses võimaliku kahjujuhtumiga Rendiperioodil.

5.8. Sõltumata mujal sätestatust on Pooled kokku leppinud, et Kasutaja vastutab Rendilepingu alusel: (1) Rendiperioodi jooksul Sõidukile ja/või selle lisavarustusele (sealhulgas varurehv,
kärukonks, süütevõti, juhtpuldid jms) tekkinud mistahes füüsilisest vigastusest või lisavarustuse kadumisest tuleneva tekkinud kahju eest, välja arvatud heaperemeheliku kasutamisega seonduv loomulik kulum; (2) võimaliku kahjujuhtumi korral nii otsese varalise kahju kui võimaliku saamata jääva tulu eest, sealhulgas ent mitte ainult Sõiduki pukseerimise või muul moel transportimisega seoses tekkivate kulude eest, kahjujuhtumise käsitlemisega seotud tavapäraste kulude eest ning muude Rendileandja poolt kahjujuhtumiga seoses kantavate võimalike kulude ja kahju eest.

6. MAKSED

6.1. Kasutaja tagab, et Konto loomisel avaldatud isikuandmed ja andmed Maksekaardi kohta või mistahes muu Rendileandja Rakenduse poolt võimaldatava makseviisi kasutamiseks on ajakohased ning neid regulaarselt uuendama. Rendileandja võib nõuda Kasutajalt igal ajal mistahes Rendilepinguga seotud andmete uuendamist, sh Rakenduse vahendusel. Kasutaja kinnitab Juriidilise isiku esindajana, et Juriidilisel isikul on kõik nõuetekohased volitused ja õigused Rendilepingu sõlmimiseks selles sätestatud tingimustel.

6.2. Rendileandjal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Maksekaardiga seotud maksekontot st broneerida sellel summa, mis tagastatakse Kasutajale peale edukat kontrollimist (broneerimist) või millise broneeritud summa ulatuses loetakse (osaliselt) tasutuks Rendilepingu alusel osutatavate teenuste hind ning mida käsitletakse Rendileandjale ettemaksena (tagatisena). Kahtluste vältimiseks, Rendileandja võib broneerida ettemaksuna Maksekaardiga seotud maksekonto ka kogu Rendilepingu alusel tasutava Rendi ulatuses. Broneeritud summa tagastamise tähtaeg sõltub Maksekaardi väljastanud finantseerimisasutuse (makseasutuse) või Maksekaardiga seotud muu kolmanda isiku poolt 9 / 13 kohaldatavatest tingimustest, kui summat ei broneerita tagatisena või kokkulepitud Rendi summana. Rendileandjal on õigus kontrollida Maksekaarte ka muul viisil.

6.3. Rendileandjal on õigus omal äranägemisel määrata Kasutajale krediidilimiit, seda muuta, tühistada, vähendada või suurendada ning mitte osutada Rendilepingu alusel teenuseid summades, mis ületavad Rendileandja poolt Kasutajale määratud krediidilimiiti.

6.4. Rendileandjal on õigus igal ajal debiteerida Kasutaja Maksekaarti Rendilepingust tulenevate mistahes Rendileandja nõuete täitmiseks või selle täitmise tagamiseks. Rendileandja ei vastuta mistahes teenustasude eest, mis kaasnevad Maksekaardi debiteerimisega, sh mobiilsideoperaatorite, pankade või makseteenuse osutajate teenustasude eest.

6.5. Kasutaja tagab, et Kontoga ei ole seotud mistahes Maksekaart, millega seotud õiguste kasutamist Kasutajal ei ole ning tagama, et Maksekaardi kasutamine Rendilepingu alusel tehingute tegemiseks, Rakenduse kasutamiseks ning Konto kasutamiseks on võimalik vaid Kasutaja poolt.

6.6. Kasutajal on õigus teostada Rendileandjale Rakenduse alusel ettemakseid Rendilepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks, millisel juhul võivad Kasutajale rakenduda Hinnakirjast tulenevad soodustused.

6.7. Kasutaja täidab ja tasub kõik Sõidukiga seonduvad rahalised karistused, rahatrahvid ja haldussunnivahendid ning parkimisega seonduvad tasu-, viivistasu- ja leppetrahvinõuded (edaspidi „Trahvid“), ning nende Trahvide administreerimiskulud ja muud kulud, mis tulenevad Rendilepingu jooksul Sõiduki kasutamisest. Rendileandja edastab temale esitatud Sõidukiga seonduvad Trahvi nõuded Kasutajale ning Kasutaja on kohustatud need vastavalt Trahvinõude tingimustele tasuma või täitma.

6.8. Kui Kasutaja jätab Trahvi tasumata või täitmata ning vastav nõue pööratakse täitmisele Rendileandja vastu, on Rendileandjal õigus (1) edastada Kasutaja kui Sõiduki otsese valdaja andmed inkassoettevõttele või (2) täita nõue ise ning sel juhul on Kasutaja kohustatud hüvitama Rendileandjale nõude alusel summad või täitmiseks tehtud kulud ning lisaks sellele tasuma Rendileandjale Trahvi käitlemise tasu vastavalt Hinnakirjale. Rendilepingu lõppemine ei vabasta Kasutajat käesolevas punktis nimetatud kohustuste täitmisest.

6.9. Kusjuures Rendileandja ei võta vastutust temale esitatud Sõidukiga seonduvate Trahvi nõuete õiguspärasuse eest. Rendileandjal ei ole kohustust kontrollida, kas Sõidukiga seotud Trahvi
nõuetel on õiguslik alus.

6.10. Kasutaja peab viivitamata Rakendusse lisama uue Maksekaardi, kui senise Maksekaardiga on toimunud muudatusi, mis võivad takistada Rendileandjat debiteerida Rendilepingu kohaseid
tasusid.

6.11. Juhul, kui mistahes põhjusel ei õnnestu Rendileandja poolt Rendilepingu alusel nõutavate maksete sissenõudmine Maksekaarti kasutades, kohustub Kasutaja tasuma Rendileandjale Rendilepingu alusel võlgnetavad summad hiljemalt kümne (10) päeva jooksul Rendiperioodi lõppemisest Rendileandja arveldusarvele EE294204278602486708. Maksekohustus loetakse
täidetuks, kui arvel märgitud summa on täielikult laekunud Rendileandja pangakontole. Rendileandjale laekunud summade arvel loetakse täidetuks Kasutaja kohustused vastavalt seadusele.

6.12. Juhul, kui Kasutaja rendib Sõiduki Rendileandja asukohast, tasub Kasutaja Rendi ja muud Rendilepingust tulenevad maksed Rendileandja arve alusel vastavalt arvel märgitud maksetingimustele Maksekaardiga või pangaülekandega ettemaksuna enne Sõiduki 10 / 13 üleandmist Kasutajale. Rendileandjal on õigus nõuda Kasutajalt tagatist enne Sõiduki üleandmist. Kui Rendileandja ei ole määranud teisiti, on Kasutaja kohustatud tasuma tagatisraha vastavalt Rendileandja Hinnakirjale. Kasutaja tasub tagatisraha krediitkaardibroneeringuna.

6.13. Kasutaja kohustub tasuma Rendileandjale viivist mitte rohkem kui seaduses sätestatud kolmekordse viivise määra ulatuses iga viivituses oldud päeva eest kuni võlgnetava summa täies mahus tasumiseni. Viivise arvestus algab maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpeb võlgnetava summa täieliku tasumise päeval (kaasa arvatud).

6.14. Leppetrahvi ja/või viivise tasumine ei vabasta Kasutajat Rendilepingust tuleneva kohustuse täitmisest. Rendilepingu rikkumise korral võib Rendileandja nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata. Kui Kasutaja on vastavalt seadusele või Rendilepingule kohustatud hüvitama Rendileandjale viimase poolt tehtud või tehtavad kulutused või tekitatud kahju, peab kohustatud Kasutaja niisugused kulutused või kahju hüvitama 14 päeva jooksul arvates õigustatud Poolelt nõude saamisest.

6.15. Kõigile Rendileandja poolt kehtestatud tasudele lisandub seaduses kehtestatud määras käibemaks, kui seadusest ei tulene teisiti.

7. VASTUTUS

7.1. Kui Rendilepingus ei ole sätestatud teisiti, vastutavad pooled Rendilepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest täies ulatuses. Juriidiline isik on lisaks Kasutajale Rendilepingu pool, keda esindab Kasutaja. Kasutaja avaldab ja kinnitab, et Rendileping on sõlmitud Juriidilise isiku majandus- ja kutsetegevuseks. Kasutaja vastutab Rendilepingu alusel Juriidilise isiku käitumise ja temast tulenevate asjaolude eest nagu oma käitumise või endast tulenevate asjaolude eest.

7.2. Pooled võivad Rendilepingus kokku leppida, et koos Kasutajaga võib Sõidukit kasutada ka Kaaskasutaja. Kasutaja vastutab Rendilepingu alusel Kaaskasutaja käitumise ja temast tulenevate asjaolude eest nagu oma käitumise või endast tulenevate asjaolude eest.

7.3. Sõiduki puuduste esinemise korral, samuti juhul, kui Sõiduki kasutamine on muul viisil takistatud asjaolu tõttu, mille eest vastutab Rendileandja (sh võimalikes puudustes seoses Rakendusega või Konto kasutamisega), on Rendileandja vastutus piiratud puuduse või takistuse tõttu Kasutajale tekkinud otsese varalise kahju hüvitamisega, mida Rendileandja pidi ette nägema.

7.4. Rendileandja ei ole kohustatud hüvitama Kasutajale tekkinud kaudset kahju, sh kahju, mis võib olla seotud tehingute või toimingutega, milleks Kasutaja Sõidukit kasutab, ega mittevaralist kahju, sh saamata jäänud tulu, mainekahju jmt. Sõltumata mujal Rendilepingus sätestatust on Rendileandja vastutus käesoleva Rendilepingu alusel piiratud summaga EUR 500.

7.5. Juhul, kui Kasutaja rikub Sõiduki kasutamisel Rendilepingu ja/või muude kindlustus- ja/või muude lepingute tingimusi, mille tõttu kindlustuskaitse ei laiene Sõidukile või Sõidukiga põhjustatud kahjule või kui Sõidukile tekib kahju, mis ei ole kindlustusega kaetud, kohustub Kasutaja hüvitama Sõidukile või Sõidukiga tekitatud kahju Rendileandjale ja/või teistele kahju kannatanutele täies ulatuses. 11 / 13

7.6. Juhul, kui Kasutaja tagastab Sõiduki sellises seisukorras või viisil, mis ei ole kooskõlas käesoleva Rendilepingu tingimustega, kohustub Kasutaja tasuma Rendileandjale sõltuvalt Sõiduki puudustest Hinnakirjas kehtestatud lisatasusid ja leppetrahve.

7.7. Kasutaja ei vastuta Rendileandja ja/või kolmanda isiku süül aset leidnud rikkumise või tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui Kasutaja vastutab sellise kolmanda isiku tegude eest Rendilepingu alusel.

7.8. Kasutaja ei vastuta Sõiduki rikete eest, mis on tingitud varasemast kasutamisest, käitamisest või tavapärasest kulumisest, tingimusel, et Kasutaja annab sellisest rikkest viivitamata Rendileandjale ühe olemasoleva kontaktkanali kaudu teada ja järgib seejärel Rendileandja edasisi juhiseid.

7.9. Juhul, kui Kasutaja mistahes kinnitus tema poolt Rendilepingu sõlmimise kohta Juriidilise isiku esindajana osutub ebaõigeks, kohustub Kasutaja hüvitama kogu sellest tuleneva Rendileandja kahju, sh võimaliku kahju ja kulud, mis seonduvad sellega, et Rendileandja on esitanud Rendilepingu alusel arveid Juriidilisele isikule ning on pidanud sellest lähtuvalt käibemaksuarvestust. Kasutaja kohustub muuhulgas täies ulatuses hüvitama Rendileandjale sellest tulenevad võimalikud Maksu- ja Tolliameti poolt esitatavad nõuded Rendileandja vastu.

8. RENDILEPINGU TÄITMISE PEATAMINE JA ÜLESÜTLEMINE

8.1. Kui Kasutaja rikub Rendilepingu tingimusi või on viivituses Rendilepingu alusel tasumisele kuuluva mistahes makse tasumisega, on Rendileandjal õigus peatada Rendilepingu alusel enda kohustuste täitmine, sh blokeerida Kasutaja poolt Sõiduki kasutamise võimalus ja/või Konto kasutamine, samuti tühistada juba sõlmitud kokkulepped Sõidukite kasutamiseks Rendiperioodi jooksul. Rendileandja informeerib Kasutajat Rendilepingu täitmise peatamisest Rakenduse vahendusel või muul viisil.

8.2. Rendileandja tühistab Rendilepingu täitmise peatamise, kui Kasutaja on täitnud kõik Rendileandja Rendilepingust tulenevad nõuded ning Rendileandja on veendunud, et Rendilepingu täitmise jätkamisel täidab Kasutaja edaspidi Rendilepingu tingimusi nõuetekohaselt.

8.3. Kasutajal õigus igal ajal lõpetada Rendileping ja sellega seotud Rakenduse ja Konto kasutamine, informeerides sellest Rendileandjat ette vähemalt seitse (7) tööpäeva.

8.4. Rendileandjal on õigus Rendileping erakorraliselt ja ette teatamata üles öelda, kui Rendileandjalt ei saa mõistlikult eeldada Rendilepingu täitmisega jätkamist, mh juhul, kui: (1) Sõidukit juhtis isik, kellel puudus selleks õigus; (2) Sõidukit kasutatakse vastuolus Rendilepingu tingimustega; (3) Sõidukit juhtis isik, kelle alkoholisisaldus veres oli suurem kui 0,00 promilli või narkootiliste ainete või psühhotroopsete ainete mõju all sh peale kahjujuhtumi toimumist; (4) Kasutaja põhjustas Sõidukile kahju tahtlikult või raske hooletuse tõttu; (5) Kasutaja ei täida liikluseeskirjadest tulenevaid nõudeid peale liiklusõnnetuse toimumist sh juhul, kui Kasutaja lahkus liiklusõnnetuse toimumise paigast; (6) Kasutaja kasutab Sõidukit kuriteo vahendina või Sõiduk on mis tahes muul viisil seotud kahtlustusega kuriteo toimepanemises; (7) Kasutaja rikub Rakenduse kasutamise või Konto kasutamise tingimusi.

8.5. Rendilepingu lõppemine ei vabasta Kasutajat ega Juriidilist isikut selle kehtivuse ajal tekkinud kohustuste ning selliste kohustuste, mille sisuks on reguleerida poolte õigusi ja kohustusi
12 / 13 peale Rendilepingu lõppemist, täitmisest. Seejuures ei vabasta Rendilepingu lõppemine Kasutajat kohustusest tagastada Sõiduk Teeninduspunkti (kui see ei ole blokeeritud) või Rendileandja asukohta ja hüvitada kõik Rendilepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed koos viivistega.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Kasutaja nõustub Rendilepingu sõlmimisega ja vastastikuste tahteavalduste esitamisega Rendilepingu sõlmimiseks ja selle tingimuste muutmiseks Rakenduse kaudu.

9.2. Rendileandja töötleb isikuandmeid vastavalt Rendileandja Privaatsuspoliitikale, mis on kättesaadav Rendileandja veebilehel www.mobire.ee

9.3. Tulenevalt muudatustest õigusaktides või seoses muudatustega Rendileandja poolt osutatavates teenustes või tehnilistes lahendustes on Rendileandjal õigus igal ajal käesolevaid Üldtingimusi muuta. Rendileandja Üldtingimused loetakse muudetuks, kui need on tehtud Kasutajale kättesaadavaks kas Rendileandja veebilehel, Rendileandja Rakenduses või neist on
Kasutajat informeeritud muul moel. Kui Kasutaja jätkab Sõidukite kasutamist peale Üldtingimuste muudatuste jõustumist, loetakse Kasutaja Üldtingimuste muudatustega nõustunuks.

9.4. Rendileandja võib igal ajal ühepoolselt muuta Hinnakirja, mis on kättesaadav Rendileandja veebilehel www.mobire.ee Rendileandja Hinnakirja need hinnad, mis seonduvad konkreetse
Sõiduki rentimisega konkreetseks Rendiperioodiks, avaldatakse Rakenduses või Rendileandja veebilehel ning muutuvad Kasutaja jaoks kehtivaks nõustumuse andmisega Sõiduki rentimiseks Rakenduse kaudu.

9.5. Kasutajal puudub õigus anda Rendilepingust tulenevaid mistahes õigusi üle kolmandatele isikutele ega loovutada Rendilepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele. Sellise õiguse kasutamise korral saab Rendileandja esitada väidetavale nõude omandanud isikule nõude lõppemise vastuväite.

9.6. Rendileandjal on õigus loovutada käesolevast Rendilepingust tulenevaid õigusi kolmandatele isikutele.

9.7. Rendilepingule kohaldatakse Eesti õigust.

9.8. Kõik Rendilepingust tulenevad vaidlused, mida Pooltel ei õnnestu lahendada läbirääkimise teel, lahendatakse Harju Maakohtus. Tarbijal, kelle elukoht on Euroopa Liidus, võib Rendilepinguga seoses esitada nõude oma tarbijaõiguste kaitseks selles liikmesriigis, kus on tarbija elukoht. Lisaks võib tarbija kasutada õigust esitada asjakohane avaldus ka oma kohalikus tarbijakaitseasutuses või Euroopa Komisjoni internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu aadressil https://ec.europa.eu/odr