DIGITAALSE AUTORENDI ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva sõiduki digitaalse autorendi lepingu (Rendileping) alusel annab Mobire Eesti AS, registrikood 10814092, asukohaga Mäealuse tn 2/3, 12618 Tallinn (Rendileandja) Kasutajale (ja võimalikele Kaaskasutajatele ja/või Juriidilisele isikule) Rendilepingus sätestatud tingimustel ja korras kasutada mootorsõiduki (Sõiduk). Kasutaja ja/või tema poolt nimetatud Juriidiline isik kohustub tasuma Rendileandjale Sõiduki eest Rendilepingus sätestatud Renti ja muid makseid, kasutama Sõidukit heaperemehelikult ning mõistliku hoolsusega vastavalt Rendilepingus sätestatud tingimustele ning tagastama Sõiduki Rendileandjale Rendilepingus kokkulepitud tähtaja (Rendiperiood) möödumisel vastavalt Rendilepingu tingimustele.

1.2. Kasutaja avaldab ja kinnitab Rakenduse kaudu, et ta on Rendilepingu sõlmimisel Juriidilise isiku seaduslik või volitatud esindaja, mistõttu Rendilepingu pooleks on üheaegselt nii Kasutaja kui füüsiline isik kui ka Juriidiline isik. Kasutaja ja Juriidiline isik vastutavad Rendileandja ees Rendilepingust tulenevate kohustuste täitmise eest solidaarselt. Kasutaja taotlusel esitab Rendileandja Rendilepingust tulenevad arved tasumiseks Juriidilisele isikule. Kui Juriidiline isik mistahes põhjusel ei täida Rendileandjale Rendilepingust tulenevaid kohustusi sh jätab tasumata arved või täidab neid mittenõuetekohaselt, on Rendileandjal õigus nõuda nende täitmist Kasutajalt kui füüsiliselt isikult, kes avaldas, et ta sõlmib Rendilepingu Juriidilise isiku esindajana.

1.3. Isikuandmed. Rendilepingu allkirjastamisega annab Rentnik Mobirele nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks s.h. andmete säilitamiseks nende hilisema tõendamise eesmärgil, Sõiduki asukoha jälgimiseks GPS seadme abil, andmete edastamiseks maksehäirete registri pidajatele, võlgnevuste sissenõudmisega tegelevatele isikutele, Mobirele teenuseid osutavatele ettevõtjatele ning isikutele, kellele sellise teabe saamise õigus tuleneb seadusest. Mobire töötleb isikuandmeid üksnes Rendilepingu täitmiseks ja sellest tulenevate õiguste teostamiseks.

1.4. Rendileandja osutab Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule Rendilepingu alusel teenuseid, kasutades selleks teeninduspunkte, mille asukohad on kättesaadavad Rendileandja veebileheküljel ja Rakenduses (Teeninduspunktid), või muud Rakenduse vahendusel kokkulepitud asukohta, kui Rakendus seda võimaldab. Rendileandja võib vastavalt teenuse arengule või muudel põhjustel ühepoolselt muuta Teeninduspunktide asukohtasid. Kasutaja ja/või Juriidiline isik saab Sõiduki broneerida vaid Teeninduspunktis, või muus Rakenduse vahendusel kokkulepitud asukohas ning kohustub Sõiduki tagastama kas samasse või mõnda teise Rendileandja Teeninduspunkt või Rakenduse vahendusel kokkulepitud asukohta.

Rendileandja töötleb Kasutaja (ja võimaliku Kaaskasutaja ja/või Juriidilise isiku) isikuandmeid eelkõige selleks, et rentida Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule Rendilepingu alusel Sõidukit. Isikuandmete kaitsmisel ja töötlemisel lähtub Rendileandja kohalduvatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, GDPR”). Rendileandja privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressil: Privaatsuspoliitika – Mobire.

1.5. Tulenevalt muudatustes õigusaktides või seoses muudatustega Rendileandja poolt osutatavates teenustes või tehnilistes lahendustes on Rendileandjal õigus igal ajal käesolevaid digitaalse autorendi üldtingimusi (Üldtingimusi) muuta. Rendileandja Üldtingimused loetakse muudetuks, kui need on tehtud Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule kättesaadavaks kas Rendileandja veebilehel, Rendileandja Rakenduses või neist on Kasutajat ja/või Juriidilist isikut informeeritud muul moel. Kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik jätkab Sõidukite kasutamist peale Üldtingimuste muudatuste jõustumist, loetakse Kasutaja ja/või Juriidiline isik kaudse tahteavaldusega Üldtingimuste muudatustega nõustunuks.

2. MÕISTED

2.1. Hinnakiri on Rendileandja koduleheküljel või Rakenduses Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule teatavaks tehtud renditasud, lisatasud, leppetrahvid, kahju hüvitise nõuded ja mistahes muud Kasutaja ja/või Juriidilisele isiku poolt Rendilepingu alusel Rendileandjale tehtavad maksed. Üldtingimustega nõustudes loetakse Kasutaja ja/või Juriidiline isik nõustunuks kõigi Hinnakirjas märgitud Rendilepinguga seonduvate hindadega, sh leppetrahvidega, mille eesmärgiks on Kasutaja ja/või Juriidilise isiku poolt Rendilepingu tingimuste nõuetekohasele täitmisele motiveerimine, mitte Rendileandja kahju hüvitamise asendamine. Rendileandja võib igal ajal ühepoolselt muuta Hinnakirja, mis on kättesaadav aadressil:https://mobire.ee/luhirent/ Rendileandja hinnakirja need hinnad, mis seonduvad konkreetse Sõiduki rentimisega konkreetseks Rendiperioodiks, avaldatakse Rakenduses või Rendileandja veebilehel ning muutuvad Kasutaja jaoks kehtivaks nõustumuse andmisega Sõiduki rentimiseks Rakenduse kaudu.

2.2. Kasutaja on füüsiline isik, kes nõustub käesoleva Rendilepingu tingimustega, loob Rendileandja Rakenduses Konto ja soovib Sõidukit kasutada.

2.3. Kaaskasutaja – Pooled võivad Rendilepingus kokku leppida, et koos Kasutajaga võib Sõidukit kasutada veel mõni füüsiline isik (Kaaskasutaja). Kasutaja vastutab Rendilepingu alusel Kaaskasutaja käitumise ja temast tulenevate asjaolude eest nagu oma käitumise või endast tulenevate asjaolude eest.

2.4. Juriidiline isik on lisaks Kasutajale Rendilepingu pool, keda esindab Kasutaja. Kasutaja avaldab ja kinnitab, et Rendileping on sõlmitud Juriidilise isiku majandus- ja kutsetegevuseks ning Sõiduki kasutamisest tuleneva kulu näol on tegemise Juriidilise isiku ettevõtlusega seotud kuluga. Kasutaja vastutab Rendilepingu alusel Juriidilise isiku käitumise ja temast tulenevate asjaolude eest nagu oma käitumise või endast tulenevate asjaolude eest.

2.5. Konto on Kasutaja või Kaaskasutaja ja/või Juriidilise isiku poolt Rendileandja Rakenduses loodav või loodud digitaalne konto, millega seotult Kasutaja või Kaaskasutaja ja/või Juriidiline isik saab teha Rendilepingus kokkulepitud tehinguid ja toiminguid, teostada Rendilepingus kokkulepitud makseid, lahti lukustada, käivitada ja lukustada Sõiduki ning lõpetada Rendiperioodi.

2.6. Maksekaart on Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule või muule isikule väljastatud kehtiv deebet- või krediitkaart või mistahes muu Rendileandja poolt aktsepteeritav makseviis, mille kontol olevate rahaliste vahendite kasutamise õigus on Kasutajal ja/või Juriidilisel isikul ja mida Kasutaja ja/või Juriidiline isik saab seetõttu seaduslikult siduda Kontoga ning tasuda selle vahendusel Rendilepingu alusel tasumisele kuuluvaid makseid.

2.7. Omavastutus on Sõiduki broneerimisel Rendileandja koduleheküljel või Rakenduses ning Rendilepingus kuvatav Kasutaja ja/või Juriidilise isiku poolt renditava Sõidukiga seotud rahalise vastutuse ülempiir, mille ulatuses vastutab Kasutaja ja/või Juriidiline isik Rendileandja ees Sõiduki liiklusõnnetusse või avariisse sattumise, Sõiduki ja/või selle osade varguse, vigastuse ja/või mistahes muu kahjujuhtumi tagajärjel tekkinud varalise kahju hüvitamise eest. Omavastutuse ulatuses on Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustatud tekkinud kahju hüvitama sõltumata sellest, kas konkreetse Sõiduki osas on Rendileandja poolt sõlmitud vabatahtlik (kasko) kindlustusleping või mitte. Omavastutust kui Kasutaja ja/või Juriidilise isiku vastutuse piirangut ei kohaldata Üldtingimuste punktis 6.3. sätestatud juhtudel.

2.8. Rendiperiood on ajavahemik hetkest, millest alates Kasutaja ja/või Juriidiline isik soovib konkreetseks kuupäevaks ja kellaajaks konkreetsesse Teeninduspunkti broneeritud Sõidukit kasutama hakata, kuni hetkeni, millal Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustub Sõiduki tagastama Rakenduse kaudu kokkulepitud Teeninduspunkti vastavalt Rendilepingu tingimustele.

2.9. Rakendus on Rendileandja poolt Rendilepingu alusel Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule teenuste osutamiseks internetis, nutitelefonile ja/või muudele seadmetele mõeldud ja nendele sobivaks kohaldatud tarkvara, mida kasutatakse Rendilepingu sõlmimiseks, Sõiduki broneerimiseks, lahti lukustamiseks, lukustamiseks ja/või võimalike muude Rendilepinguga seonduvate tehingute ja toimingute tegemiseks.

2.10. Rent on Kasutaja ja/või Juriidilise isiku poolt Rendileandjale Rendilepingu alusel makstav tasu Sõiduki kasutamise eest Rendiperioodil, mis lepitakse kokku Rendileandja veebilehel või Rakenduses, sõltumata sellest, kas Kasutaja ja/või Juriidiline isik Sõidukit nimetatud ajal faktiliselt kasutab või mitte. Rendileandja võib nõuda Kasutajalt ja/või Juriidiliselt isikult lisaks Rendile ka mistahes muid Rendilepingus kokkulepitud makseid ja hüvitisi.

2.11. Sõiduk on Kasutaja ja/või Juriidilise isiku poolt Rendilepingu alusel broneeritud mootorsõiduk, mida Kasutaja ja/või Juriidiline isik võib ajutiselt kasutada vastavalt Rendilepingu tingimustele. Sõidukite mudelid ja margid on nähtavad Rendileandja veebilehel ja Rakenduses. Sõiduk hõlmab kõiki Sõidukis Rendiperioodi alguses olevaid vallasasju, sh Sõiduki päraldisi ja selle olulisi osi. Sõiduk peab olema Rendileandja seaduslikus valduses koos õigusega selle rentimiseks vastavalt Rendilepingu tingimustele, kuid ei pea olema Rendileandja omandis.

3. RAKENDUSE KASUTAMINE

3.1 Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustub Konto loomiseks installeerima nutitelefonis või muudes seadmetes, milles Rendileandja seda võimaldab, Rakenduse, kus seostatakse Kasutaja ja/või Juriidilise isiku mobiiltelefoni number Kasutaja ja/või Juriidilise isiku Kontoga ning mille tulemusena Kasutaja ja/või Juriidilise isik lisatakse Rendileandja andmebaasi Rendilepingu alusel Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule teenuste osutamiseks.

3.2. Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustub Rendilepingu sõlmimisel kinnitama käesolevate Üldtingimustega tutvumist.

3.3. Rendileandja Rakenduses on Konto loomise õigus vaid isikul, kellel on olnud kehtiv vastava kategooria Sõiduki juhtimise õigus vähemalt kaks aastat ja kelle Sõiduki juhtimise õigus on kehtiv Konto loomise ajal. Kasutaja ja/või Juriidilise isik kohustub nimetatud asjaolu Rendileandjale kinnitama Konto loomisel ning laadima Rendileandjale Rakenduse vahendusel üles kehtiva juhtimisõigust tõendava dokumendi ning Rendileandja nõudmisel ka ID-kaardi või passi. Rendileandjal on õigus nõuda Kasutajalt ja/või Juriidilise isikult igal ajal juhtimisõiguse täiendavat tõendamist Rendileandja poolt soovitud viisil.

3.4. Konto loomiseks kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik avaldama Rendileandjale Rakenduse kaudu nõutava ja tõese teabe, sh siduma Konto kehtiva krediit- või deebetkaardiga või mistahes muu Rendileandja Rakenduse poolt võimaldatava makseviisiga. Muuhulgas kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik avaldama Rendileandjale järgneva informatsiooni:

3.4.1. Täielikud ja täpsed isikuandmed;

3.4.2. Täielikud ja täpsed maksekaardi andmed;

3.4.3 Enda kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress);

3.4.4. Reaalajas tehtud foto Kasutaja näost (selfie).

3.5.Juhul, kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik ei anna Rendileandjale Rakenduse alusel vajalikku teavet, ei ole Kasutajale ja/või Juriidilise isikule võimalik Kontot avada.

3.6. Juhul, kui Rendilepingu alusel kasutab Sõidukit ka Kaaskasutaja, kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik tagama, et Kaaskasutaja installeerib Rakenduse ja loob Konto vastavalt punktides 3.1. kuni 3.5. toodud korrale ning avaldab Rendileandjale kõik need andmed, mille peab Rendileandjale avaldama Kasutaja ja/või Juriidiline isik, välja arvatud andmed, mis seonduvad Kasutaja ja/või Juriidilise isiku Konto sidumisega kehtiva krediit- või deebetkaardiga või mistahes muu Rendileandja Rakenduse poolt võimaldatava makseviisiga.

3.7. Kasutajal ja Kaaskasutajal ja/või Juriidilisel isikul on õigus ühe telefoninumbriga registreerida vaid üks Konto, mille alusel on neil õigus kasutada Sõidukit vaid Konto registreerinud füüsilise isiku poolt, kes vastab Rendilepingu punktis 3.3. sätestatud nõuetele, isiklikult ning Sõiduki juhina. Kasutajal ja/või Juriidilisel isikul on keelatud Rakenduse kasutamine variisikute või varikontode kaudu. Kasutajal ja/või Juriidilisel isikul on keelatud Rakenduse või Konto kasutamise mistahes viisil võimaldamine kolmandatele isikutele, sh neile Kontole sisselogimise andmete avaldamine.

3.8. Rendilepingu kehtivuse ajal annab Rendileandja Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule isikliku, mitteüleantava, tagasivõetava õiguse (lihtlitsents), mida ei saa all-litsentsida, paigaldada Kasutaja ja/või Juriidilise isiku seadmesse Rakendus ja/või kasutada Kasutaja ja/või Juriidilie isiku seadmes Rakendust ning kasutada Rakenduse kaudu ligipääsetavat teavet, sh Konto andmeid, mis on mõeldud üksnes Kasutaja ja/või Juriidilise isiku poolt kasutamiseks.

3.9. Kõik intellektuaalse omandi õigused, mis võivad olla seotud Rakendusega, sh tarkvara, dokumentatsioon või teave, kuuluvad Rendileandjale, mida Rendileandja võib arendada muuhulgas Rendilepingu alusel infoühiskonna teenuste osutamise ajal. Kasutajal ja/või Juriidilisel isikul on keelatud kopeerida, muuta, kohandada, pöördprojekteerida, dekompileerida või mistahes muul viisil selgitada välja Rakenduse lähtekoodi või mistahes muu Rendileandja poolt kasutava tarkvara lähtekoodi või neid välja võtta või kasutada ärilistel eesmärkidel või mistahes muudel eesmärkidel kui Rendilepingu alusel Rendileandja poolt teenuste saamiseks.

3.10. Rendileandja annab Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule Rakenduse kasutada „as is“, st Rendileandja ei anna Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule seoses Rakenduse kasutamisega mistahes kinnitusi ega garantiisid ega tee mistahes avaldusi seoses Rakenduse kvaliteediga sh seoses ilmsete või varjatud puuduste puudumisega Rakenduses, tavapäraseks või konkreetseks otstarbeks sobivusega ning ei ole kohustatud Kasutaja ja/või Juriidilise isiku nõudel Rakendust muutma, täiendama ega parendama.

3.11. Kasutaja ja/või Juriidiline isik vastutab Konto turvalisuse ja Kasutaja ja/või Juriidilise isiku sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse eest. Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustub Rendileandjat kohe informeerima Konto väärkasutamise eest, et Rendileandja saaks Konto blokeerida, sh juhul kui:

3.11.1. kolmas isik on saanud loata juurdepääsu Kontole või kasutab muul viisil Kontot ilma loata;

3.11.2. nutiseade või muu tehniline vahend, milles on Rakendus, läheb kaotsi või hävib;

3.11.3. Konto kasutamise andmed lähevad kaduma või saavad teatavaks kolmandatele isikutele;

3.11.4. Kasutaja ja/või Juriidiline isik ei oma mistahes muul põhjusel kontrolli Konto kasutamise üle, sh tulenevalt viirusest nutiseadmes või arvutis või muul tehnilisel põhjusel.

3.12. Rendileandjal on õigus igal ajal tühistada Kasutaja ja/või Juriidilise isiku Konto, kui Rendileandjal on põhjendatud kahtlus, et Kasutaja ja/või Juriidiline isik on avaldanud Rendileandjale Konto loomisel ebaõiget informatsiooni, kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik on varasemalt rikkunud Rendilepingu tingimusi või kui Kasutajal ja/või Juriidilisel isikul on tasumata mistahes Rendilepingu alusel tasumisele kuuluv makse.

3.13. Rendileandja kohustub tegema Rakenduse ja Konto kasutamise parimal võimalikul viisil; Samas Rendileandja ei saa vastutada mistahes kahju eest, kui tehniliste vigade või kolmandate isikute poolt teenuste osutamise katkestuste tõttu Rakenduse või Konto kasutamine ei ole ajutiselt võimalik.

4. SÕIDUKI BRONEERIMINE RAKENDUSE KAUDU JA TAGASTAMINE

4.1 Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustub enne Sõiduki kasutamist broneerima Sõiduki kasutamise Rendileandja veebilehel või Rakenduses. Sõiduki broneerimisel lepitakse kokku Teeninduspunkt, Sõiduk ja aeg, millal Kasutaja ja/või Juriidiline isik saab Sõiduki valduse Teeninduspunktist, samuti Rendiperiood. Sõiduk tagastatakse Kasutaja ja/või Juriidilise isiku poolt Rendileandja veebilehel või Rakenduses kokkulepitud Tagastuskohta hiljemalt kokkulepitud Rendiperioodi lõpuks. Sõiduki kasutamise tasu Rendiperioodil tuleneb Rendileandja Hinnakirjast ning on nähtav Rakendusest ja/või Rendileandja veebilehel.

4.2. Peale Rakenduses nõustumuse andmist Sõiduki kasutamiseks Rendiperioodi jooksul ei ole Kasutajal ja/või Juriidilisel isikul õigust nimetatud tahteavaldusest ilma Rendileandja nõusolekuta ühepoolselt taganeda ning Rendileandjal on õigus nõuda kokkulepitud Rendi või leppetrahvi tasumist vastavalt Üldtingimuste punktile 4.3.

4.3. Kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik ei ole alustanud Sõiduki kasutamist hiljemalt kahe (2) tunni jooksul Rendiperioodi algusest, siis kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik tasuma Rendileandjale leppetrahvi vastavalt Hinnakirjale ning Rendiperiood loetakse lõppenuks.

4.4. Rendiperioodi alguses kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik viivitamatult kontrollima järgnevat:

4.4.1. Sõidukil väliselt nähtavate kahjustuste puudumist või nende tuvastamisel pildistama need Rakenduse vahendusel üles, märkima nende asukoha Rakenduses olevale Sõiduki skeemile ning kirjeldama neid vastavas lahtris Rakenduses;

4.4.2. Ükski Sõiduki hoiatustuledest ei anna ohusignaali, mis võib piirata või takistada Sõiduki kasutamist (õlitase madal, pidurid kulunud vms);

4.4.3. Sõiduki kõik rehvid on täis ning selle tehniline seisukord võimaldab välisel vaatlusel Sõiduki kasutamist kooskõlas liikluseeskirja nõuetega;

4.4.4. Sõidukiga on kaasas kõik Sõiduki kasutamiseks vajalikud dokumendid;

4.4.5. Sõiduki kütusepaak on täis, välja arvatud elektrimootoritega sõidukite puhul;

4.4.6. Sõidukil on kaasas kõik Sõiduki juurde käivad päraldised (nt. ohukolmnurk, tulekustuti, esmaabikarp, varuratas või rehviparanduskomplekt, helkurvest jms).

4.4.7. Sõiduk käivitub ning selle kasutamisel ei ilmne ebatavalisi helisid sõidukiga manööverdamisel või sellega pidurdamisel.

4.5. Juhul, kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik tuvastab Sõiduki juures mistahes puudusi, millest Rendileandja ei ole teda varasemalt läbi Rakenduse informeerinud, kohustub ta sellest Rendileandjat läbi Rakenduse viivitamatult informeerima. Kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik jätab Rendiperioodi alguses Sõiduki valduse saamisel Rendileandja informeerimata Sõiduki puudustest, siis loetakse, et need on tingitud Kasutajast ja/või Juriidilisest isikust kuni Kasutaja ja/või Juriidiline isik ei ole tõendanud Rendileandjale rahuldaval viisil vastupidist.

4.6. Sõiduki valdus, juhusliku hävimise riisiko ja Sõidukiga seotud vastutus (sh vastutus Sõiduki kui suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest) läheb Rendileandjalt Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule üle Kasutaja ja/või Juriidilise isiku poolt Sõiduki otsese valduse saamisest. Sellest ajast vastutab Kasutaja ja/või Juriidiline isik ka Sõiduki, selle osade või lisavarustuse kadumise, samuti Sõidukis asuva kolmandate isikute vara kahjustumise, hävimise ja kadumise eest.

4.7. Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustub tagastama Sõiduki Rendiperioodi lõpuks Rakenduse vahendusel kokkulepitud Teeninduspunkti. Sõiduki tagastamisel kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik veenduma, et Sõiduk on Teeninduspunkti piires, pargitud vastavalt liikluseeskirja nõuetele, ei ohusta teisi sõidukeid, sellest on eemaldatud kõik Kasutajaga ja/või Juriidilise isikuga seotud vallasasjad, Sõiduk on lukustatud, aknad on kinni ning Sõidukis on kõik selle päraldised selleks ettenähtud kohtades, mis olid Sõidukis Rendiperioodi alguses, sh Sõidukiga seotud dokumendid. Juhul, kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik tagastab Sõiduki väljaspool Teeninduspunkti või Teeninduspunkti, milles ei lepitud kokku Rendiperioodi alguseks, kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik tasuma Rendileandjale lisatasu vastavalt Hinnakirjale.

4.8. Sõiduki tagastamisel kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik veenduma, et Sõidukiga koos on tagastatud ka kõik Sõiduki päraldised ja vallasasjad, mis olid Sõidukis Rendiperioodi alguses ning Sõiduk on sellises seisukorras, mis vastab heaperemehelikule kasutamisele ning mis võimaldab seda rentida kolmandatele isikutele st seisukorras, mis ei ole halvem kui Sõiduki seisukord Rendiperioodi alguses, arvestades tavapärast kulumist. Vastava kohustuse rikkumise korral kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik tasuma Rendileandjale lisatasu ja leppetrahve vastavalt Hinnakirjale.

4.9. Sõiduki tagastamisel kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik enne Sõiduki tagastamist tankima Sõiduki kütusepaagi kuni see on täielikult täis ning elektrimootoritega sõidukite puhul ühendama selle Teeninduspunktis olevasse elektrivõrku Sõiduki laadimiseks. Käesolevas punktis sätestatud kohustuse rikkumise korral kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik tasuma Rendileandjale lisatasu vastavalt Hinnakirjale.

4.10. Juhul, kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik soovib tagastada Sõiduki enne või peale kokkulepitud Rendiperioodi lõppu, kohustub ta sellest Rendileandjat Rakenduse kaudu informeerima ning tasuma lisatasu vastavalt Hinnakirjale.

4.11. Juhul, kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik ei ole tagastanud Rendileandjale Sõidukit hiljemalt kolme (3) tunni möödumisel kokkulepitud Rendiperioodi lõpust, ning ei ole informeerinud Rendileandjat soovist Rendiperioodi pikendada, on Rendileandjal õigus Sõiduki kasutamine blokeerida ning võtta üle Sõiduki valdus.

4.12. Rendilepingu rikkumise korral, sh Sõiduki tagastamata jätmise korral hiljemalt kuue (6) tunni möödumisel Rendiperioodi lõpust on Kasutajal ja/või Juriidilisel isikul kohustus anda Sõiduki valdus Rendileandja esimesel nõudmisel üle Rendileandja või Rendileandja poolt volitatud kolmanda isiku valdusse. Kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik ei anna Sõiduki valdust üle Rendileandja määratud ajal, on Rendileandjal õigus siseneda Sõidukisse, teisaldada Sõiduk Rendileandja valitud asukohta ning hoida Sõidukit oma valduses kuni rikkumise kõrvaldamiseni või Rendilepingu lõppemiseni. Kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik ei täida Sõiduki valduse üleandmise nõuet ja Rendileandja kasutab õigust Sõiduki valdus ise üle võtta, on Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustatud hüvitama Rendileandjale kohustuste rikkumisega tekitatud kahju ning tasuma Rendileandjale Sõiduki valduse ülevõtmise tasu vastavalt Rendileandja Hinnakirjale.

5. NÕUDED SÕIDUKI KASUTAMISEL

5.1. Kasutaja ja/või Juriidiline isik on kohustatud kasutama Sõidukit heaperemehelikult, hoolikalt ja säästlikult ning järgima kasutamisel Sõiduki tehnilise dokumentatsiooni, tehnilise hoolduse eeskirjade, Sõiduki tootja ja/või Rendileandja ning Rendilepingu juhiseid ja tingimusi;

5.2. Kasutajal on keelatud Sõidukit mistahes viisil modifitseerida, sh mõjutada Sõidukile paigaldatud elektroonilist riistvaralist seadet, mis turvab Sõidukit ja võimaldab seda digitaalselt rentida sh avada ja lukustada ja registreerib Sõiduki asukoha, Sõidukiga läbitud vahemaa, Sõiduki kasutamise aja, kütuse kasutamise ja muud andmed ja edastab need Rendileandjale.

5.3. Kasutaja ja/või Juriidiline isik avaldab ja kinnitab nii enda kui Kaaskasutajate nimel ning nõustub tingimusteta ja tagasivõetamatult sellega, et Rendileandjal on õigus omal äranägemisel kasutada asjakohaseid tehnilisi seadmeid ja lahendusi, eesmärgiga jälgida reaalajas Sõiduki asukohta, Sõidukiga läbitud vahemaad, Sõiduki kasutamise aega, Sõiduki kiirust, kütusekulu ja muid Sõiduki kasutamisega seonduvaid andmeid, sealhulgas neid töödelda kooskõlas asjakohastes õigusaktides toodud nõuetega.

5.4. Kasutaja ja/või Juriidiline isik võib Sõidukit kasutada üksnes Eesti Vabariigi piires, kui Rakenduse kaudu ei ole kokku lepitud teisiti. Ühelgi juhul ei tohi Sõidukit kasutada väljaspool Euroopa Liidu ja Euroopa Ühtse Majanduspiirkonna riike ja väljaspool Šveitsi Konföderatsiooni. Juhul, kui Rentnik kasutab Sõidukit väljaspool Eesti Vabariigi territooriumit ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult (1) piiriületustasu 5 eurot päevas Sõiduki kasutamisel väljaspool Eestit iga välismaal viibitud päeva eest; ja (2) tasu läbisõidupiirangu rikkumise eest EUR X iga ületatud kilomeetri kohta.

5.5.Kasutajal ei ole õigust kasutada Sõidukit õppe- või operatiivsõidukina, rallidel, test- ning võidusõiduvahendina, turvaettevõtte sõidukina või üüri- või rendisõidukina ega muu nimetamata tasulise teenuse osutamiseks; enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud; enama koguse veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud; teiste sõidukite (v.a lubatud registrimassiga järelhaagiste) ja muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks; sõiduks maastikul või teedel, mis pole antud Sõidukile ette nähtud; nõuetekohaselt kinnitamata kaupade veoks; selliste kaupade / esemete veoks, mille lõhn kahjustab Sõidukit või teeb võimatuks antud Sõiduki kohese uuesti rentimise; liikluseeskirjade ja muude kehtivate eeskirjade vastaselt ning seadusevastaseks tegevuseks.

5.6. Sõiduki kasutamisel kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik:

5.6.1. järgima kõiki liiklusseadusest ja liikluseeskirjadest tulenevaid nõudeid ning kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik kaotab Sõiduki juhtimisõiguse, kohustub ta viivitamatult lõpetama Sõiduki kasutamise;

5.6.2. tankima Sõidukit vaid Sõidukile vastava (bensiin või diisel) Eesti Vabariigis vedelkütuse jaemüügi tegevusluba omavate ettevõtjate käitavates kütusetanklates müüdava vedelkütusega või elektriautode puhul laadima Sõidukit vaid vastavalt Sõiduki tehnilise dokumentatsiooni nõudeid järgides;

5.6.3. Sõiduki juhtimisel sõitma tähelepanelikult, ettevaatlikult, viisakalt ja ohutult, austades teisi liiklejaid ja inimesi, võttes tarvitusele kõik ettevaatusabinõud ja ohustamata Sõidukit, teiste liiklejate, teiste inimeste või nende vara ja keskkonna ohutust;

5.6.4. mitte olema mistahes ulatuses alkohoolses joobes (0,00 promilli), narkootiliste või psühhotroopsete ainete mõju all või muul viisil sellises olekus, mis liikluseeskirjade kohaselt ei luba Sõidukit juhtida;

5.6.5. kasutama Sõidukit vaid sihtotstarbeliselt. Kasutaja ja/või Juriidiline isik ei või Sõidukis vedada plahvatusohtlikke, tuleohtlikke, mürgiseid aineid või inimelule või -tervisele kahjulikke aineid ega õigust kasutada Sõidukis või Sõiduki lähedal kütteseadmeid, lahtist tuld või muid tuleallikaid;

5.6.6. mitte vedama loomi, välja arvatud lemmikloomi üksnes selleks ettenähtud transpordipuurides, mille kohustub vajadusel Sõidukisse nõuetekohaselt paigaldama Kasutaja ja/või Juriidiline isik või Kaaskasutaja, ja viisil, mis välistab lemmiklooma või lemmiklooma transportimiseks kasutatavate vahendite poolt Sõiduki kahjustamise.

5.6.7. mitte suitsetama Sõidukis või selle läheduses (see hõlmab ka elektrooniliste sigarettide, vesipiipude jms kasutamist);

5.6.8. kaitsma Sõidukit mistahes ebaseadusliku valduse eest;

5.6.9. tegema kõik võimaliku, et vältida kolmandate isikute seadusest tuleneva pandiõiguse teostamist Sõiduki suhtes, mh informeerima kõiki selliseid isikuid kohe asjaolust, et Sõiduki omandiõigus ei kuulu Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule ning võtma kasutusele kõik abinõud välistamaks pandiõiguste teostamist Sõiduki suhtes;

5.6.10. kasutama Sõidukis olevat vara heaperemeheliult ja võtma tarvitusele vajalikud meetmed Sõiduki turvalisuse tagamiseks sh igakordse peatumise või parkimise korral lukustama Sõiduki, sulgema aknad, lülitama tuled ja muusikaseadmed välja;

5.6.11. teavitama Rendileandjat viivitamatult kõigist Sõidukile tekkinud kahjustustest, sealhulgas kahjust, mis on tekkinud vägivalla, liiklusõnnetuse või mistahes määrdumise tulemusena ja mistahes takistustest, mis võivad ilmneda Sõiduki käitamisel ja kasutamisel, mille tulemusena Sõiduk ei pruugi Rendiperioodi lõppedes vastata Rendilepingus kokkulepitud tingimustele.

5.7. Rendileandjal on õigus mistahes ajal takistada Kasutaja ja/või Juriidiline isiku poolt Sõiduki kasutamist sh lukustada Sõiduk, kui Rendileandjal on põhjendatud kahtlus, et Kasutaja ja/või Juriidiline isik on rikkunud oluliselt Sõiduki kasutamise või Rendilepingu tingimusi või Sõidukit ei valda Kasutaja ja/või Juriidiline isik.

6. KASUTAJA JA/VÕI JUURIDILISE ISIKU KOHUSTUSED KAHJUJUHTUMI KORRAL

6.1. Sõidukiga toimunud liiklusõnnetuse, avarii, Sõiduki ja/või selle osade varguse, vigastuse ja/või mistahes muu kahjujuhtumi korral on Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustatud tagama, et:

6.1.1. kahjujuhtum ja sellega seotud oluline teave (s.h. tunnistajate kontaktid) dokumenteeritakse ja kahjujuhtumist teatatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul, Rendileandja teeninduskeskuse telefonile +372 5559 5955 või Eestis lühinumbrile 13 500 ning vastavalt Rendileandja poolt antud juhistele esitatakse teade kahjujuhtumi kohta. Teade esitatakse kas Rendileandjale või vajadusel kindlustusandja(te)le;

6.1.2.Kasutaja ja/või Juriidiline isik võtab tarvitusele kõik abinõud reisijate ja nende vara, Sõiduki ja selle päraldiste kahju edasiseks piiramiseks ning võimaliku lisakahjustumise vältimiseks;

6.1.3. Kasutaja ja/või Juriidiline isik tegutseb vastavalt õigusaktides sätestatud korrale ja olenevalt kahjujuhtumi iseloomust teatab sellest viivitamata politseile, päästeasutusele või muule vastavaid päästetöid või kahjujuhtumi asjaolude uurimist teostavale pädevale asutusele;

6.1.4. Sõiduk säilib kahjujuhtumi järgses seisundis kuni ülevaatuseni Rendileandja või hooldusettevõtja poolt, Kasutaja, Kaaskasutaja ja/või Juriidilise isiku esindaja ei lahku Sõiduki juurest kuni kõik Rendilepingu järgsed kahjujuhtumiga seotud kohustused on nõuetekohaselt täidetud;

6.1.5. Rendileandjalt küsitakse juhiseid kahju vähendamiseks, Sõiduki hoidmiseks ja säilitamiseks kahjujuhtumi järgses seisundis ning saadud juhiseid järgitakse;

6.1.6. klaasikahju korral teatatakse Rendileandjale esimesel võimalusel teeninduskeskuse telefonil +372 5559 5955 või Eesti lühinumbril 13 500 või e-posti teel.

6.2. Kahjujuhtumi korral on Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustatud hüvitama tekkinud kahju Sõidukile ja teistele isikutele Omavastutuse summa ulatuses.

6.3. Omavastutust kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik varalise vastutuse piirangut ei kohaldata juhul, kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik on Rendilepingut oluliselt rikkunud, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui Kasutaja ja/või Juriidilise isiku esindaja või Kaaskasutaja kasutas Sõidukit ilma nõuetekohase juhtimisõiguseta, oli kahjujuhtumi tekkimise ajal alkohoolse või psühhotroopse aine mistahes ulatuses mõju all, tekitas kahju tahtlikult või raske hooletuse tõttu, võimaldasid Sõidukit juhtida Rendileandja poolt mitte-volitatud isikul, millisel puhul loetakse Kasutaja ja/või Juriidiline isik kõikide selle tagajärjel tekkinud kahjude eest täielikult vastutavaks. Samuti on Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustatud hüvitama Rendileandjale võimaliku Omavastutust ületava kahju juhul, kui Sõiduki osas sõlmitud liikluskindlustuse, võimaliku vabatahtliku (kasko) kindlustuse ja/või võimalik Sõiduki kahjujuhtumi järgse taastamise korra regulatsioon välistab Kasutaja ja/või Juriidilise isiku süül või tema osalusel Sõidukile tekkinud kahju hüvitamise täies ulatuses või osaliselt.

6.4. Kahtluste vältimiseks ja sõltumata mujal sätestatust kinnitavad Pooled, et Rendileandja ei ole kohustatud sõlmima Sõiduki suhtes vabatahtlikku (kasko) kindlustuslepingut ega tegema mistahes muid tehinguid või toiminguid, mis võiks täiendavalt välistada või piirata Kasutaja ja/või Juriidilise isiku vastutust seoses võimaliku kahjujuhtumiga Rendiperioodil.

6.5. Sõltumata mujal sätestatust on Pooled kokku leppinud, et Kasutaja ja/või Juriidiline isik vastutab Rendilepingu alusel:

6.5.1. Rendiperioodi jooksul Sõidukile ja/või selle lisavarustusele (sealhulgas varurehv, kärukonks, süütevõti, juhtpuldid jms) tekkinud mistahes füüsilisest vigastusest või lisavarustuse kadumisest tuleneva tekkinud kahju eest, välja arvatud heaperemeheliku kasutamisega seonduv loomulik kulum, mille määratlemisel võetakse aluseks kahju tekkimise ajal kehtiv juhend veebiaadressil – https://amtel.ee/juhendid/;

6.5.2. võimaliku kahjujuhtumi korral nii otsese varalise kahju kui võimaliku saamata jääva tulu eest, sealhulgas ent mitte ainult Sõiduki pukseerimise või muul moel transportimisega seoses tekkivate kulude eest, kahjujuhtumise käsitlemisega seotud tavapäraste kulude eest ning muude Rendileandja poolt kahjujuhtumiga seoses kantavate võimalike kulude ja kahju eest.

7. MAKSED

7.1. Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustub igal ajal tagama, et Konto loomisel avaldatud isikuandmed ja andmed deebet- või krediitkaardi kohta või mistahes muu Rendileandja Rakenduse poolt võimaldatava makseviisi kohta on ajakohased ning neid regulaarselt uuendama. Rendileandja võib nõuda Kasutajalt igal ajal mistahes Rendilepinguga seotud andmete uuendamist, sh Rakenduse vahendusel. Kasutaja kinnitab Juriidilise isiku esindajana, et Juriidilisel isikul on kõik nõuetekohased volitused ja õigused Rendilepingu sõlmimiseks selles sätestatud tingimustel ning Rendilepingust tulenevate kulude kandmiseks ettevõtlusega seotud kuludena.

7.2. Rendileandjal on õigus kontrollida Kasutaja ja/või Juriidilise isiku poolt Maksekaardiga seotud maksekontot st broneerida sellel summa, mis tagastatakse Kasutajale peale edukat kontrollimist (broneerimist) või millise broneeritud summa ulatuses loetakse (osaliselt) tasutuks Rendilepingu alusel osutatavate teenuste hind ning mida käsitletakse Rendileandjale ettemaksena (tagatisena). Kahtluste vältimiseks, Rendileandja võib broneerida ettemaksuna Maksekaardiga seotud maksekonto ka kogu Rendilepingu alusel tasutava Rendi ulatuses. Broneeritud summa tagastamise tähtaeg sõltub Maksekaardi väljastanud finantseerimisasutuse (makseasutuse) või Maksekaardiga seotud muu kolmanda isiku poolt kohaldatavatest tingimustest, kui summat ei broneerita tagatisena või kokkulepitud Rendi summana. Rendileandjal on õigus kontrollida Maksekaarte ka muul viisil.

7.3. Rendileandjal on õigus omal äranägemisel määrata Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule krediidilimiit, seda muuta, tühistada, vähendada või suurendada ning mitte osutada Rendilepingu alusel teenuseid summades, mis ületavad Rendileandja poolt Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule määratud krediidilimiiti.

7.4. Rendileandjal on õigus igal ajal debiteerida Kasutaja ja/või Juriidilise isiku Maksekaarti Rendilepingust tulenevate mistahes Rendileandja nõuete täitmiseks või selle täitmise tagamiseks. Rendileandja ei vastuta mistahes teenustasude eest, mis kaasnevad Maksekaardi debiteerimisega, sh mobiilsideoperaatorite, pankade või makseteenuse osutajate teenustasude eest.

7.5. Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustub tagama, et Kontoga ei ole seotud mistahes Maksekaart, millega seotud õiguste kasutamist Kasutajal ja/või Juriidilisel isikul ei ole ning tagama, et Maksekaardi kasutamine Rendilepingu alusel tehingute tegemiseks, Rakenduse kasutamiseks ning Konto kasutamiseks on võimalik vaid Kasutaja ja/või Juriidilise isiku enda poolt.

7.6. Kasutajal ja/või Juriidilisel isikul on õigus teostada Rendileandjale Rakenduse alusel ettemakseid Rendilepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks, millisel juhul võivad Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule rakenduda Hinnakirjast tulenevad soodustused.

7.7. Kasutaja ja/või Juriidiline isik on kohustatud tasuma ja täitma kõik Sõidukiga seonduvad rahalised karistused, rahatrahvid ja haldussunnivahendid ning parkimisega seonduvad tasu-, viivistasu- ja leppetrahvinõuded (Trahvid), ning nende Trahvide administreerimiskulud ja muud kulud, mis tulenevad Rendilepingu täitmise ajal Sõiduki kasutamisest Kasutaja ja/või Juriidilise isiku poolt. Rendileandja edastab kõik temale esitatud Sõidukiga seonduvad Trahvi nõuded Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule ning Kasutaja ja/või Juriidiline isik on kohustatud need vastavalt Trahvinõude tingimustele tasuma või täitma. Kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik jätab Trahvi tasumata või täitmata ning vastav nõue pööratakse täitmisele Rendileandja vastu, täidab Rendileandja nõude ise ning sel juhul on Kasutaja ja/või Juriidiline isik kohustatud hüvitama Rendileandjale nõude alusel summad või täitmiseks tehtud kulud ning lisaks sellele tasuma Rendileandjale Trahvi käitlemise tasu vastavalt Hinnakirjale.

7.8. Juhul, kui mistahes põhjusel ei õnnestu Rendileandja poolt Rendilepingu alusel nõutavate maksete sissenõudmine Maksekaarti kasutades, kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik tasuma Rendileandjale Rendilepingu alusel võlgnetavad summad hiljemalt kümne (10) päeva jooksul Rendiperioodi lõppemisest Rendileandja arveldusarvele EE294204278602486708. Maksekohustus loetakse täidetuks, kui arvel märgitud summa on täielikult laekunud Rendileandja pangakontole. Rendileandjale laekunud summade arvel loetakse täidetuks Kasutaja ja/või Juriidilise isiku kohustused vastavalt võlaõigusseaduse § 88 lõikele 8.

7.9. Mistahes Rendilepingu alusel tasumisele kuuluva summa tasumisega viivitamise korral kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik tasuma Rendileandjale viivist 0,15% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

7.10. Leppetrahvi ja/või viivise tasumine ei vabasta Kasutajat ja/või Juriidilist isikut Rendilepingust tuleneva kohustuse täitmisest. Rendilepingu rikkumise korral võib Rendileandja nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata. Kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik on vastavalt seadusele või Rendilepingule kohustatud hüvitama Rendileandjale viimase poolt tehtud või tehtavad kulutused või tekitatud kahju, peab kohustatud Kasutaja ja/või Juriidiline isik niisugused kulutused või kahju hüvitama 14 päeva jooksul arvates õigustatud Poolelt nõude saamisest.

8. VASTUTUS

8.1. Kui Rendilepingus ei ole sätestatud teisiti, vastutavad pooled Rendilepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest täies ulatuses. Kasutaja vastutab Rendilepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest solidaarselt Juriidilise isikuga.

8.2. Sõiduki puuduste esinemise korral, samuti juhul, kui Sõiduki kasutamine on muul viisil takistatud asjaolu tõttu, mille eest vastutab Rendileandja (sh võimalikes puudustes seoses Rakendusega või Konto kasutamisega), on Rendileandja vastutus piiratud puuduse või takistuse tõttu Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule tekkinud otsese varalise kahju hüvitamisega, mida Rendileandja pidi ette nägema. Rendileandja ei ole kohustatud hüvitama Kasutajale ja/või Juriidilisele isikule tekkinud kaudset kahju, sh kahju, mis võib olla seotud tehingute või toimingutega, milleks Kasutaja või Kaaskasutaja ja/või Juriidiline isik Sõidukit kasutab, ega mittevaralist kahju, sh saamata jäänud tulu, mainekahju jmt. Sõltumata mujal Rendilepingus sätestatust on Rendileandja vastutus käesoleva Rendilepingu alusel piiratud summaga 500.- eurot.

8.3. Juhul, kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik rikub Sõiduki kasutamisel Rendilepingu ja/või muude kindlustus- ja/või muude lepingute tingimusi, mille tõttu kindlustuskaitse ei laiene Sõidukile või Sõidukiga põhjustatud kahjule või kui Sõidukile tekib kahju, mis ei ole kindlustusega kaetud, kohustub Kasutaja ja/või Juriidiline isik hüvitama Sõidukile või Sõidukiga tekitatud kahju Rendileandjale ja/või teistele kahju kannatanutele täies ulatuses.

8.4. Juhul, kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik tagastab Sõiduki sellises seisukorras või viisil, mis ei ole kooskõlas käesoleva Rendilepingu tingimustega, kohustub ta tasuma Rendileandjale sõltuvalt Sõiduki puudustest Hinnakirjas kehtestatud lisatasusid ja leppetrahve.

8.5. Juhul, kui Kasutaja mistahes kinnitus tema poolt Lepingu sõlmimise kohta Juriidilise isiku esindajana osutub ebaõigeks, kohustub Kasutaja hüvitama kogu sellest tuleneva Rendileandja kahju, sh võimaliku kahju ja kulud, mis seonduvad sellega, et Rendileandja on esitanud Rendilepingu alusel arveid Juriidilisele isikule ning on pidanud sellest lähtuvalt käibemaksuarvestust. Kasutaja kohustub muuhulgas täies ulatuses hüvitama Rendileandjale sellest tulenevad võimalikud Maksu- ja Tolliameti poolt esitatavad nõuded Rendileandja vastu.

9. RENDILEPINGU TÄITMISE PEATAMINE JA ÜLESÜTLEMINE

9.1. Juhul, kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik rikub Rendilepingu tingimusi või on viivituses Rendilepingu alusel tasumisele kuuluva mistahes makse tasumisega, on Rendileandjal õigus peatada Rendilepingu alusel enda kohustuste täitmine, sh blokeerida Kasutaja ja/või Juriidilise isiku poolt Sõiduki kasutamise võimalus ja/või Konto kasutamine, samuti tühistada juba sõlmitud kokkulepped sõidukite kasutamiseks Rendiperioodi jooksul.

9.2. Rendileandja informeerib Kasutajat ja/või Juriidilist isikut Rendilepingu täitmise peatamisest Rakenduse vahendusel või muul viisil.

9.3. Rendileandja tühistab Rendilepingu täitmise peatamise, kui Kasutaja ja/või Juriidiline isik on täitnud kõik Rendileandja Rendilepingust tulenevad nõuded ning Rendileandja on veendunud, et Rendilepingu täitmise jätkamisel täidab Kasutaja ja/või Juriidiline isik edaspidi Rendilepingu tingimusi nõuetekohaselt.

9.4. Kasutajal ja/või Juriidilisel isikul on õigus igal ajal lõpetada Rendileping ja sellega seotud Rakenduse ja Konto kasutamine, informeerides sellest Rendileandjat ette vähemalt 7 tööpäeva.

9.5. Rendileandjal on õigus Rendileping erakorraliselt ja ette teatamata üles öelda, kui Rendileandjalt ei saa mõistlikult eeldada Rendilepingu täitmisega jätkamist, mh juhul, kui:

9.5.1 Sõidukit juhtis isik, kellel puudus selleks õigus;

9.5.2. Sõidukit kasutatakse vastuolus Rendilepingu tingimustega;

9.5.3. Sõidukit juhtis isik, kelle alkoholisisaldus veres oli suurem kui 0,00 promilli või narkootiliste ainete või psühhotroopsete ainete mõju all sh peale kahjujuhtumi toimumist;

9.5.4. Kasutaja ja/või Juriidiline isik põhjustas Sõidukile kahju tahtlikult või raske hooletuse tõttu;

9.5.5. Kasutaja ja/või Juriidiline isik ei täida liikluseeskirjadest tulenevaid nõudeid peale liiklusõnnetuse toimumist sh juhul, kui Kasutaja ja/või Juriidilise isiku esindaja lahkus liiklusõnnetuse toimumise paigast;

9.5.6. Kasutaja ja/või Juriidiline isik kasutab Sõidukit kuriteo vahendina või Sõiduk on mistahes muul viisil seotud kahtlustusega kuriteo toimepanemises;

9.5.7. Kasutaja ja/või Juriidiline isik rikub Rakenduse kasutamise või Konto kasutamise tingimusi.

9.6. Rendilepingu lõppemine ei vabasta Kasutajat ega Juriidilist isikut selle kehtivuse ajal tekkinud kohustuste ning selliste kohustuste, mille sisuks on reguleerida poolte õigusi ja kohustusi peale Rendilepingu lõppemist, täitmisest. Seejuures ei vabasta Rendilepingu lõppemine Kasutajat ega Juriidilist isikut kohustusest tagastada Sõiduk Teeninduspunkti (kui see ei ole blokeeritud) ja hüvitada kõik Rendilepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed koos viivistega.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Kasutaja ja/või Juriidiline isik nõustuvad Rendilepingu sõlmimisega ja vastastikuste tahteavalduste esitamisega Rendilepingu sõlmimiseks ja selle tingimuste muutmiseks Rakenduse kaudu.

10.2. Rendilepinguga seotud suhtlus tuleb edastada Rakenduse kaudu, e-posti aadressil rent@mobire.ee või Rendileandja veebilehe vahendusel.

10.3. Kasutajal ja/või Juriidilisel isikul puudub õigus anda Rendilepingust tulenevaid mistahes õigusi üle kolmandatele isikutele ega loovutada Rendilepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele. Sellise õiguse kasutamise korral saab Rendileandja esitada väidetavale nõude omandanud isikule nõude lõppemise vastuväite.

10.4. Rendileandjal on õigus loovutada käesolevast Rendilepingust tulenevaid õigusi kolmandatele isikutele.

10.5. Rendilepingule kohaldatakse Eesti õigust.

10.6. Rendilepingust tulenev vaidlus püütakse lahendada Poolte läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 

Mobire Eesti AS lühirendi üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingu ese. Sõiduki rendilepingu (Rendileping) alusel ja tingimustel annab Mobire Eesti AS
(Mobire) Rentnikule tähtajaliselt (Rendiperiood) kasutada Eritingimustes määratud mootorsõiduki
(Sõiduk) ja Rentnik kohustub tasuma selle eest renti (Rent) ja muid makseid ning tagastama tähtaja
(Rendiperiood) möödumisel Sõiduki Rendileandjale.

1.2. Dokumendid. Rendilepingu dokumentideks on üldtingimused (Üldtingimused) ja Eritingimused
(Rendileping). Vastuolu või lünkade korral Rendilepingu dokumentides lähtutakse esimesena
Eritingimustest ja viimaks Üldtingimustest.

1.3. Isikuandmed. Rendilepingu allkirjastamisega annab Rentnik Mobirele nõusoleku oma
isikuandmete töötlemiseks s.h. andmete säilitamiseks nende hilisema tõendamise eesmärgil, Sõiduki
asukoha jälgimiseks GPS seadme abil, andmete edastamiseks maksehäirete registri pidajatele,
võlgnevuste sissenõudmisega tegelevatele isikutele, Mobirele teenuseid osutavatele ettevõtjatele
ning isikutele, kellele sellise teabe saamise õigus tuleneb seadusest. Mobire töötleb isikuandmeid
üksnes Rendilepingu täitmiseks ja sellest tulenevate õiguste teostamiseks.

1.4. Tähtaeg. Rendilepingu tähtajaks on Rendiperiood. Rendiperioodi alguseks loetakse Sõiduki
Rentnikule üleandmise päev ning Rendiperioodi lõpuks loetakse Eritingimustes sätestatud
Rendiperioodi lõppemise päeva. Rendileping ei muutu tähtajatuks ega pikene mingil tingimusel, s.h.
ka juhul, kui Rentnik jätab Sõiduki tagastamata ja/või jätkab Sõiduki kasutamist peale Rendiperioodi
möödumist.

2. ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

2.1. Üleandmine. Mobire annab töökorras Sõiduki koos kasutamiseks nõutavate dokumentide ja
võtmetega Rentnikule üle tööpäeval kokkulepitud ajal ajavahemikus kl 09-17 Mobire asukohas.
Rentnik on kohustatud Sõiduki üleandmisel üle vaatama. Ülevaatusel tuvastatud Sõiduki seisund
(s.h. nähtavad kahjustused) ning muud Rendilepingu kontekstis olulised asjaolud (üleandmise aeg,
Sõiduki kahjustused) märgitakse Eritingimustesse. Allkirjaga Eritingimustel kinnitab Rentnik, et
Rentnik on Sõiduki üle vaadanud, Sõiduk on tehniliselt korras, Eritingimustes märgitud andmed on
õiged ning Sõiduki valdus ja vastutus Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest ning
Sõiduki kui suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest on Rentnikule üle antud.
2.2. Tagastamine. Rentnik kohustub tagastama Sõiduki Mobirele Eritingimustes märgitud kohas ja
ajal ning loomulikku kulumist arvestades samas tehnilises seisundis, lisavarustuse ja
dokumentatsiooniga ning sama kütusekogusega, nagu üleandmisel. Mobire teostab enne valduse
ülevõtmist Sõiduki esialgse ülevaatuse. Sõiduki seisund tagastamisel märgitakse Eritingimustesse.
Mobirel on õigus peale sõiduki vastuvõtmist esitada kliendile sõiduki tehnilise seisukorra osas nõue
kuni 7 tööpäeva peale sõiduki vastuvõtmist. Vaidluse korral lähtuvad pooled Sõiduki loomuliku
kulumise määramisel Sõiduki tagastamise ajal kehtivast Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti
Liidu (AMTEL) „Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendist“. Mobire ei ole

kohustatud võtma Sõidukit vastu puhkepäevadel ja tööpäeviti väljaspool kl 09:00-17:00. Kui Sõiduki
kütusepaagis on tagastamisel vähem kütust, kui üleandmisel, on Rentnik kohustatud tasuma
Rendilepingus sätestatud tankimise tasu ning hüvitama Mobirele Sõidukisse tangitud kütuse koguse
maksumuse.
2.3. Sõiduki tagastamisega viivitamisel on Rentnik kohustatud:
2.3.1. tasuma leppetrahvi 100 eurot, v.a. juhul, kui Rentnik teatab tagastamisega hilinemisest
hiljemalt 1 tööpäev ette; ning
2.3.2. tasuma Renti iga tagastamisega hilinetud päeva eest, v.a. Eritingimustes märgitud tagastamise
päeval tagastamisega hilinemisel kuni 30 minutit üle Eritingimustes märgitud üleandmise kellaaja.

2.4. Puudused tagastamisel. Sõiduki puuduseks tagastamisel loetakse puuduseid (kahjustusi), mida ei
ole märgitud Eritingimustesse Sõiduki üleandmisel ning mis ilmnevad ülevaatuse käigus
tagastamisel. Mobirel on kohustus teatada tagastatud Sõiduki varjatud puudustest 7 tööpäeva
jooksul alates tagastamisest ja seejärel suunata Sõiduk hooldusettevõtja juurde tehnilisele
ülevaatusele. Mobirel on õigus 7 tööpäeva jooksul peale teatamist esitada Rentnikule nõue varjatud
puuduste kõrvaldamise kulu hüvitamiseks hooldusettevõtte kalkulatsiooni alusel (p. 5.4).

2.5. Ennetähtaegne tagastamine. Rentnikul on õigus tagastada Sõiduk enne Eritingimustes
sätestatud Rendiperioodi lõppemise päeva, teatades sellest Mobirele vähemalt 1 tööpäev ette ja
tasudes vastavalt kasutatud päevadele kõrgema rendimakse.

3. SÕIDUKI KASUTAMISE TINGIMUSED

3.1. Juhtimisõigus ja -staaž. Rentnik peab olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 2-
aastast juhtimisstaaži. Sõidukit võivad juhtida ainult Eritingimustes määratud isikud
3.2. Kasutuspiirkond. Rentnikul on õigus kasutada Sõidukit üksnes Eritingimustes sätestatud
piirkonnas. Sõidukite kasutuspiirkond on Eesti (eraldi kokkuleppel ja hinna alusel teised EU riigid).
Mobirel on õigus jälgida Sõiduki asukohta GPS-seadme abil. Sõidukit võib kasutada väljaspool Eestit
üksnes Mobire eelneval kirjalikul loal ning tasudes piiriületustasu.
3.3. Keelatud kasutusviisid. Rentnikul on keelatud Sõidukis suitsetada ja kasutada Sõidukit:
3.3.1. vastuolus selle lubatud kasutusviisidega, tehniliste käitamiseeskirjadega või mootorsõiduki
ohutust, kasutamist või liiklemist reguleerivate õigusaktidega;
3.3.2. selleks mitteettenähtud kütust või ekspluatatsioonivedelikke;
3.3.3. ralli-, võidusõidu-, õppe- või testsõidukina;
3.3.4. isikute või kauba mistahes vormis tasuliseks veoks;
3.3.5. juhtida ise või võimaldada teistel isikutel juhtida Sõidukit alkoholijoobes või narkootilise või
psühhotroopse aine mõju all või selleks mittesobivas tervislikus seisundis;
3.3.6. kui Sõiduk ei ole tehniliselt korras;
3.3.7. sõiduks maastikul või teedel, mis pole Sõidukile liiklemiseks ettenähtud;

3.3.8. teiste sõidukite või järelhaagiste vedamiseks;
3.3.9. loomade veoks, v.a. väikeloomad selleks ettenähtud puuris.

3.4. Rentniku kohustused. Rentnik on kohustatud:
3.4.1. Sõidukist lahkumisel Sõiduki lukustama ja selle olemasolul lülitama sisse alarmsüsteemi;
3.4.2. mitte eemaldama või asendama Mobire loata Sõiduki osi või lisavarustuse hulka kuuluvaid
esemeid;
3.4.3. mitte eemaldama, rikkuma, varjestama või ümberseadistama Sõiduki GPS-jälgimisseadet;
3.4.4. mitte eemaldama või varjama Sõidukil või selle lisavarustusel või dokumentides paiknevat
teavet Mobire või Sõiduki omaniku kohta.
3.5. Allkasutus. Rentnikul on keelatud anda Sõidukit allrendile või teiste isikute kasutusse, v.a.
Eritingimustes märgitud volitatud kasutajatele.
3.6. Kasutustingimuste rikkumine. Rendilepingust tulenevate Sõiduki kasutustingimuste iga
rikkumise korral on Rentnik kohustatud tasuma leppetrahvi summas 300 eurot ning hüvitama
Mobirele kõik Sõiduki üleandmise-eelse seisundi taastamiseks tehtud kulutused. Korduva või olulise
rikkumise korral on Mobirel õigus Rendileping üles öelda. Juhul, kui kasutustingimuste (s.h.
allkasutusse andmise keelu) rikkumisest tulenevalt kaotab Sõiduk kindlustuskaitse, kohustub Rentnik
lisaks hüvitama Mobirele tekkinud kahju ja kulutused vastavalt punktile 5.3.
3.7. Nõuded. Rentnik on kohustatud hüvitama Mobirele kõik Rendiperioodil tekkinud Sõiduki
valdamisega või kasutamisega seotud kolmandate isikute nõuded (s.h. trahvid või rahalised
karistused liikluseeskirjade või parkimiskorra rikkumise eest, viivistasuotsused, Sõiduki teisaldamise
tasud, samuti Sõiduki kui suurema ohu allikaga tekitatud kahju hüvitamise nõuded jms). Rentnik on
kohustatud teatama Mobirele Sõiduki tagastamisel kõigist teadaolevatest võimalikest Sõidukiga
seotud kolmandate isikute nõuetest. Rentniku hüvitamiskohustus jääb kehtima ka peale Sõiduki
tagastamist või Rendilepingu lõppemist.

4. RENT, MUUD TASUD JA TAGATIS

4.1. Rent. Rentnik kohustub tasuma Sõiduki kasutamise eest Eritingimustes sätestatud Renti (Rent).
Renti arvestatakse päevamäärana Rendiperioodi iga alanud ööpäeva eest, s.h. esimene päevamäär
Sõiduki üleandmise päeval.
4.2. Muud tasud. Lisaks Rendile kohustub Rentnik tasuma:
4.2.1. haldustasu 15 eurot iga Sõidukiga seotud parkimis- või liikluskorralduse rikkumisega seotud
trahvi käsitlemise eest, millele lisandub trahvisumma;
4.2.2. tankimise tasu 15 eurot Sõiduki kütusepaagi täitmise eest tagastamisel, millele lisandub
tangitud kütuse koguse maksumus;
4.2.3. piiriületustasu 5 eurot päevas Sõiduki kasutamisel väljaspool Eestit (p. 3.2). Piiriületustasu
rakendub kõikide välismaal viibitud päevade eest;
4.2.4. Tasu Eritingimustes sätestatud läbisõidupiirangu rikkumise eest vastavalt Eritingimustes
sätestatud määrale.

4.2.5. Keemilise puhastuse tasu kui sõidukit ei ole võimalik peale renti puhtaks saada tavapärase
kuiva sisepuhastuse käigus.
4.3. Tagatis. Mobirel on õigus määrata omal äranägemisel Rentnikule Rendilepingust tulenevate
kohustuste täitmise tagatis ja selle andmise tingimused. Rentnik annab tagatise enne Sõiduki
üleandmist. Kui Mobire ei ole määranud teisiti, on Rentnik kohustatud tasuma Mobirele tagatisena
tagatisraha, mille suuruseks on 320 eur (Tagatisraha). Rentnik tasub Tagatisraha
krediitkaardibroneeringuna. Sõiduki tagastamisel tasaarvestab Mobire tasumisele kuuluvad
Rendilepingust tulenevad nõuded Tagatisraha summa ulatuses. Kui Tagatisrahast ei piisa Mobire
nõuete rahuldamiseks, tasub Rentnik puuduoleva summa vastavalt Mobire arvele.
4.4. Maksetingimused. Rentnik tasub Rendi ja muud Rendilepingust tulenevad maksed Mobire arve
alusel vastavalt arvel märgitud maksetingimustele krediit- või maksekaardiga või pangaülekandega
ettemaksuna enne Sõiduki üleandmist.
4.5. Käibemaks. Kõikidele Rendilepingus sätestatud maksetele lisandub käibemaks, kui seadusest ei
tulene teisiti. Kasko omavastutuse summa puhul käibemaksu ei arvestata.
4.6. Maksetega viivitamine. Rendilepingust tulenevate maksetega hilinemise korral kohustub Rentnik
tasuma viivist 0,15% tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Rendilepingust tulenevate
maksete või nõuete täitmisega viivitamisel on Mobirel õigus avaldada Rentnikku puudutav teave
mistahes avalikkusele kättesaadavas maksehäirete registris.

5. KINDLUSTUS JA RENTNIKU VASTUTUS

5.1. Kindlustus. Rent sisaldab:
5.1.1. Sõiduki kohustusliku liikluskindlustuse maksumust;
5.1.2. Sõiduki kaskokindlustuse maksumust.
5.2. Omavastutus. Kui Eritingimustes pole sätestatud teisiti, on Rentnikul kohustus hüvitada
Mobirele tekkinud kahju alljärgnevas ulatuses (omavastutus):
5.2.1. Sõidukile tekkinud kindlustuse poolt hüvitatava kahju korral omavastutuse suurus iga
kahjujuhtumi kohta;
5.2.2. Sõiduki varguse, täishävingu või kadumise korral 15% Sõiduki turuväärtusest tingimusel, et
Rentnik tagastab Sõiduki võtmed ja dokumendid. Sõiduki täishävingu, varguse või kadumise korral
määrab Sõiduki turuväärtuse mõistliku aja jooksul kindlaks riiklikult tunnustatud sõidukite hindamise
ekspert. Eksperdiarvamuse tellib Mobire. Turuväärtus määratakse kindlaks Sõiduki Rentnikule
üleandmise hetke seisundi alusel.
5.3. Kindlustamata kahju. Rentnik kohustub hüvitama Mobirele:
5.3.1. Sõidukile tekkinud kahju ning Sõiduki interjööri vigastuste või Sõiduki täishävingu või kadumise
korral kahju, mida kindlustusandja ei hüvita, täies ulatuses;
5.3.2. Sõiduki varguse või kadumise korral, kui Rentnik ei tagasta Sõiduki võtmeid või dokumente,
100% Sõiduki turuväärtusest.
5.3.3. Sõiduki võtmete või dokumentide kadumise või kasutuskõlbmatuks muutumise korral nende
asendamise kulu.

5.4. Sõiduki puudused. Sõidukil tagastamisel ilmnenud või varjatud puuduste (p. 2.4.) korral on
Rentnik kohustatud hüvitama Mobirele puudus(t)e kõrvaldamise kulud Sõiduki tootja ametlikult
esinduselt või hooldusettevõtjalt saadud hinnangu alusel. Mobirel on õigus esitada kulude
hüvitamise nõue 7 tööpäeva jooksul peale varjatud puudusest teada saamist.
5.5. Avarii või rike. Sõiduki tehnilise rikke või avarii korral on Rentnik kohustatud:
5.5.1. esimesel võimalusel teatama Mobirele avariist või rikkest Eritingimustes näidatud kontaktidel;
5.5.2. järgima Mobire poolt antud juhiseid Sõiduki remonti või teenindusse viimise kohta (s.h. mitte
viima sõidukit remonti või hooldusse ilma Mobire eelneva loata);
5.5.3. tegema Mobirega ja kindlustusandjatega koostööd avarii, rikke või muu kindlustusjuhtumi või
Sõidukile või Sõidukiga põhjustatud kahjujuhtumi uurimisel.

6. MUUD SÄTTED

6.1. Asendussõiduk. Sõiduki rikke korral, mis ei tulene Rentnikust, pakub Mobire asendussõiduki ühe
tööpäeva jooksul peale rikkest teada saamist ning tingimusel, et Sõiduk asub kasutuspiirkonnas.
Asendussõiduki saab kätte vastavalt 2.1. toodud asukohas.
6.2. Rendilepingu ülesütlemine. Rendileandjal on õigus öelda Rendileping üles, kui Rentnik rikub
Rendilepingut oluliselt või ei kõrvalda muud rikkumist Mobire poolt antud mõistliku tähtaja jooksul,
samuti muul seadusest tuleneval alusel. Rendilepingu ülesütlemise korral on Rentnik kohustatud
tagastama Sõiduki Mobire poolt määratud ajal ja kohas.
6.3. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine. Rendilepingule kohaldatakse Eesti siseriiklikku
õigust. Rendilepingust tulenev vaidlus püütakse lahendada Poolte läbirääkimistega. Kokkuleppe
mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.