Müügitingimused

Mobire Eesti AS lühirendi üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingu ese. Sõiduki rendilepingu (Rendileping) alusel ja tingimustel annab Mobire Eesti AS (Mobire) Rentnikule tähtajaliselt (Rendiperiood) kasutada Eritingimustes määratud mootorsõiduki (Sõiduk) ja Rentnik kohustub tasuma selle eest renti (Rent) ja muid makseid ning tagastama tähtaja (Rendiperiood) möödumisel Sõiduki Rendileandjale.

1.2. Dokumendid. Rendilepingu dokumentideks on üldtingimused (Üldtingimused) ja Eritingimused (Rendileping). Vastuolu või lünkade korral Rendilepingu dokumentides lähtutakse esimesena Eritingimustest ja viimaks Üldtingimustest.

1.3. Isikuandmed. Rendilepingu allkirjastamisega annab Rentnik Mobirele nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks s.h. andmete säilitamiseks nende hilisema tõendamise eesmärgil, Sõiduki asukoha jälgimiseks GPS seadme abil, andmete edastamiseks maksehäirete registri pidajatele, võlgnevuste sissenõudmisega tegelevatele isikutele, Mobirele teenuseid osutavatele ettevõtjatele ning isikutele, kellele sellise teabe saamise õigus tuleneb seadusest. Mobire töötleb isikuandmeid üksnes Rendilepingu täitmiseks ja sellest tulenevate õiguste teostamiseks.

1.4. Tähtaeg. Rendilepingu tähtajaks on Rendiperiood. Rendiperioodi alguseks loetakse Sõiduki Rentnikule üleandmise päev ning Rendiperioodi lõpuks loetakse Eritingimustes sätestatud Rendiperioodi lõppemise päeva. Rendileping ei muutu tähtajatuks ega pikene mingil tingimusel, s.h. ka juhul, kui Rentnik jätab Sõiduki tagastamata ja/või jätkab Sõiduki kasutamist peale Rendiperioodi möödumist.

2. ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

2.1. Üleandmine. Mobire annab töökorras Sõiduki koos kasutamiseks nõutavate dokumentide ja võtmetega Rentnikule üle tööpäeval kokkulepitud ajal ajavahemikus kl 09-17 Mobire asukohas. Rentnik on kohustatud Sõiduki üleandmisel üle vaatama. Ülevaatusel tuvastatud Sõiduki seisund (s.h. nähtavad kahjustused) ning muud Rendilepingu kontekstis olulised asjaolud (üleandmise aeg, Sõiduki kahjustused) märgitakse Eritingimustesse. Allkirjaga Eritingimustel kinnitab Rentnik, et Rentnik on Sõiduki üle vaadanud, Sõiduk on tehniliselt korras, Eritingimustes märgitud andmed on õiged ning Sõiduki valdus ja vastutus Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest ning Sõiduki kui suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest on Rentnikule üle antud.

2.2.

2.2. Tagastamine. Rentnik kohustub tagastama Sõiduki Mobirele Eritingimustesmärgitud kohas ja ajal ning loomulikku kulumist arvestades samas tehnilises seisundis, lisavarustuse ja dokumentatsiooniga ning sama kütusekogusega, nagu üleandmisel. Mobire teostab enne valduse ülevõtmist Sõiduki esialgse ülevaatuse. Sõiduki seisund tagastamisel märgitakse Eritingimustesse. Mobirel on õigus peale sõiduki vastuvõtmist esitada kliendile sõiduki tehnilise seisukorra osas nõue kuni 7 tööpäeva peale sõiduki vastuvõtmist. Vaidluse korral lähtuvad pooled Sõiduki loomuliku kulumise määramisel Sõiduki tagastamise ajal kehtivast “Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendist” Mobire kodulehel, mis on leitav: https://mobire.ee/kulumijuhend/. Mobire ei ole kohustatud võtma Sõidukit vastu puhkepäevadel ja tööpäeviti väljaspool kl 09:00-17:00. Kui Sõiduki kütusepaagis on tagastamisel vähem kütust, kui üleandmisel, on Rentnik kohustatud tasuma Rendilepingus sätestatud tankimise tasu ning hüvitama Mobirele Sõidukisse tangitud kütuse koguse maksumuse.

2.3. Sõiduki tagastamisega viivitamisel on Rentnik kohustatud:

2.3.1. tasuma leppetrahvi 100 eurot, v.a. juhul, kui Rentnik teatab tagastamisega hilinemisest hiljemalt 1 tööpäev ette; ning

2.3.2. tasuma Renti iga tagastamisega hilinetud päeva eest, v.a. Eritingimustes märgitud tagastamise päeval tagastamisega hilinemisel kuni 30 minutit üle Eritingimustes märgitud üleandmise kellaaja.

2.4. Puudused tagastamisel. Sõiduki puuduseks tagastamisel loetakse puuduseid (kahjustusi), mida ei ole märgitud Eritingimustesse Sõiduki üleandmisel ning mis ilmnevad ülevaatuse käigus tagastamisel. Mobirel on kohustus teatada tagastatud Sõiduki varjatud puudustest 7 tööpäeva jooksul alates tagastamisest ja seejärel suunata Sõiduk hooldusettevõtja juurde tehnilisele ülevaatusele. Mobirel on õigus 7 tööpäeva jooksul peale teatamist esitada Rentnikule nõue varjatud puuduste kõrvaldamise kulu hüvitamiseks hooldusettevõtte kalkulatsiooni alusel (p. 5.4).

2.5. Ennetähtaegne tagastamine. Rentnikul on õigus tagastada Sõiduk enne Eritingimustes sätestatud Rendiperioodi lõppemise päeva, teatades sellest Mobirele vähemalt 1 tööpäev ette ja tasudes vastavalt kasutatud päevadele kõrgema rendimakse. 

3. SÕIDUKI KASUTAMISE TINGIMUSED

3.1. Juhtimisõigus ja -staaž. Rentnik peab olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 2-aastast juhtimisstaaži. Sõidukit võivad juhtida ainult Eritingimustes määratud isikud

3.2. Kasutuspiirkond. Rentnikul on õigus kasutada Sõidukit üksnes Eritingimustes sätestatud piirkonnas. Sõidukite kasutuspiirkond on Eesti (eraldi kokkuleppel ja hinna alusel teised EU riigid). Mobirel on õigus jälgida Sõiduki asukohta GPS-seadme abil. Sõidukit võib kasutada väljaspool Eestit üksnes Mobire eelneval kirjalikul loal ning tasudes piiriületustasu. 

3.3. Keelatud kasutusviisid. Rentnikul on keelatud Sõidukis suitsetada ja kasutada Sõidukit:

3.3.1. vastuolus selle lubatud kasutusviisidega, tehniliste käitamiseeskirjadega või mootorsõiduki ohutust, kasutamist või liiklemist reguleerivate õigusaktidega;

3.3.2. selleks mitteettenähtud kütust või ekspluatatsioonivedelikke;

3.3.3. ralli-, võidusõidu-, õppe- või testsõidukina;

3.3.4. isikute või kauba mistahes vormis tasuliseks veoks;

3.3.5. juhtida ise või võimaldada teistel isikutel juhtida Sõidukit alkoholijoobes või narkootilise või psühhotroopse aine mõju all või selleks mittesobivas tervislikus seisundis;

3.3.6. kui Sõiduk ei ole tehniliselt korras;

3.3.7. sõiduks maastikul või teedel, mis pole Sõidukile liiklemiseks ettenähtud;

3.3.8. teiste sõidukite või järelhaagiste vedamiseks;

3.3.9. loomade veoks, v.a. väikeloomad selleks ettenähtud puuris.

3.4. Rentniku kohustused. Rentnik on kohustatud:

3.4.1. Sõidukist lahkumisel Sõiduki lukustama ja selle olemasolul lülitama sisse alarmsüsteemi;

3.4.2. mitte eemaldama või asendama Mobire loata Sõiduki osi või lisavarustuse hulka kuuluvaid esemeid;

3.4.3. mitte eemaldama, rikkuma, varjestama või ümberseadistama Sõiduki GPS-jälgimisseadet;

3.4.4. mitte eemaldama või varjama Sõidukil või selle lisavarustusel või dokumentides paiknevat teavet Mobire või Sõiduki omaniku kohta.

3.5. Allkasutus. Rentnikul on keelatud anda Sõidukit allrendile või teiste isikute kasutusse, v.a. Eritingimustes märgitud volitatud kasutajatele.

3.6. Kasutustingimuste rikkumine. Rendilepingust tulenevate Sõiduki kasutustingimuste iga rikkumise korral on Rentnik kohustatud tasuma leppetrahvi summas 300 eurot ning hüvitama Mobirele kõik Sõiduki üleandmise-eelse seisundi taastamiseks tehtud kulutused. Korduva või olulise rikkumise korral on Mobirel õigus Rendileping üles öelda. Juhul, kui kasutustingimuste (s.h. allkasutusse andmise keelu) rikkumisest tulenevalt kaotab Sõiduk kindlustuskaitse, kohustub Rentnik lisaks hüvitama Mobirele tekkinud kahju ja kulutused vastavalt punktile 5.3.

3.7. Nõuded. Rentnik on kohustatud hüvitama Mobirele kõik Rendiperioodil tekkinud Sõiduki valdamisega või kasutamisega seotud kolmandate isikute nõuded (s.h. trahvid või rahalised karistused liikluseeskirjade või parkimiskorra rikkumise eest, viivistasuotsused, Sõiduki teisaldamise tasud, samuti Sõiduki kui suurema ohu allikaga tekitatud kahju hüvitamise nõuded jms). Rentnik on kohustatud teatama Mobirele Sõiduki tagastamisel kõigist teadaolevatest võimalikest Sõidukiga seotud kolmandate isikute nõuetest. Rentniku hüvitamiskohustus jääb kehtima ka peale Sõiduki tagastamist või Rendilepingu lõppemist.

4. RENT, MUUD TASUD JA TAGATIS

4.1. Rent. Rentnik kohustub tasuma Sõiduki kasutamise eest Eritingimustes sätestatud Renti (Rent). Renti arvestatakse päevamäärana Rendiperioodi iga alanud ööpäeva eest, s.h. esimene päevamäär Sõiduki üleandmise päeval.

4.2. Muud tasud. Lisaks Rendile kohustub Rentnik tasuma:

4.2.1. haldustasu 15 eurot iga Sõidukiga seotud parkimis- või liikluskorralduse rikkumisega seotud trahvi käsitlemise eest, millele lisandub trahvisumma;

4.2.2. tankimise tasu 15 eurot Sõiduki kütusepaagi täitmise eest tagastamisel, millele lisandub tangitud kütuse koguse maksumus;

4.2.3. piiriületustasu 5 eurot päevas Sõiduki kasutamisel väljaspool Eestit (p. 3.2). Piiriületustasu rakendub kõikide välismaal viibitud päevade eest;

4.2.4. Tasu Eritingimustes sätestatud läbisõidupiirangu rikkumise eest vastavalt Eritingimustes sätestatud määrale.

4.2.5. Keemilise puhastuse tasu kui sõidukit ei ole võimalik peale renti puhtaks saada tavapärase kuiva sisepuhastuse käigus.

4.3. Tagatis. Mobirel on õigus määrata omal äranägemisel Rentnikule Rendilepingust tulenevate kohustuste täitmise tagatis ja selle andmise tingimused. Rentnik annab tagatise enne Sõiduki üleandmist. Kui Mobire ei ole määranud teisiti, on Rentnik kohustatud tasuma Mobirele tagatisena tagatisraha, mille suuruseks on 320 eur (Tagatisraha). Rentnik tasub Tagatisraha krediitkaardibroneeringuna. Sõiduki tagastamisel tasaarvestab Mobire tasumisele kuuluvad Rendilepingust tulenevad nõuded Tagatisraha summa ulatuses. Kui Tagatisrahast ei piisa Mobire nõuete rahuldamiseks, tasub Rentnik puuduoleva summa vastavalt Mobire arvele.

4.4. Maksetingimused. Rentnik tasub Rendi ja muud Rendilepingust tulenevad maksed Mobire arve alusel vastavalt arvel märgitud maksetingimustele krediit- või maksekaardiga või pangaülekandega ettemaksuna enne Sõiduki üleandmist.

4.5. Käibemaks. Kõikidele Rendilepingus sätestatud maksetele lisandub käibemaks, kui seadusest ei tulene teisiti. Kasko omavastutuse summa puhul käibemaksu ei arvestata.

4.6. Maksetega viivitamine. Rendilepingust tulenevate maksetega hilinemise korral kohustub Rentnik tasuma viivist 0,15% tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Rendilepingust tulenevate maksete või nõuete täitmisega viivitamisel on Mobirel õigus avaldada Rentnikku puudutav teave mistahes avalikkusele kättesaadavas maksehäirete registris.

5. KINDLUSTUS JA RENTNIKU VASTUTUS

5.1. Kindlustus. Rent sisaldab:

5.1.1. Sõiduki kohustusliku liikluskindlustuse maksumust;

5.1.2. Sõiduki kaskokindlustuse maksumust.

5.2. Omavastutus. Kui Eritingimustes pole sätestatud teisiti, on Rentnikul kohustus hüvitada Mobirele tekkinud kahju alljärgnevas ulatuses (omavastutus):

5.2.1. Sõidukile tekkinud kindlustuse poolt hüvitatava kahju korral omavastutuse suurus iga kahjujuhtumi kohta;

5.2.2. Sõiduki varguse, täishävingu või kadumise korral 15% Sõiduki turuväärtusest tingimusel, et Rentnik tagastab Sõiduki võtmed ja dokumendid. Sõiduki täishävingu, varguse või kadumise korral määrab Sõiduki turuväärtuse mõistliku aja jooksul kindlaks riiklikult tunnustatud sõidukite hindamise ekspert. Eksperdiarvamuse tellib Mobire. Turuväärtus määratakse kindlaks Sõiduki Rentnikule üleandmise hetke seisundi alusel.

5.3. Kindlustamata kahju. Rentnik kohustub hüvitama Mobirele:

5.3.1. Sõidukile tekkinud kahju ning Sõiduki interjööri vigastuste või Sõiduki täishävingu või kadumise korral kahju, mida kindlustusandja ei hüvita, täies ulatuses;

5.3.2. Sõiduki varguse või kadumise korral, kui Rentnik ei tagasta Sõiduki võtmeid või dokumente, 100% Sõiduki turuväärtusest.

5.3.3. Sõiduki võtmete või dokumentide kadumise või kasutuskõlbmatuks muutumise korral nende asendamise kulu.

5.4. Sõiduki puudused. Sõidukil tagastamisel ilmnenud või varjatud puuduste (p. 2.4.) korral on Rentnik kohustatud hüvitama Mobirele puudus(t)e kõrvaldamise kulud Sõiduki tootja ametlikult esinduselt või hooldusettevõtjalt saadud hinnangu alusel. Mobirel on õigus esitada kulude hüvitamise nõue 7 tööpäeva jooksul peale varjatud puudusest teada saamist.

5.5. Avarii või rike. Sõiduki tehnilise rikke või avarii korral on Rentnik kohustatud:

5.5.1. esimesel võimalusel teatama Mobirele avariist või rikkest Eritingimustes näidatud kontaktidel;

5.5.2. järgima Mobire poolt antud juhiseid Sõiduki remonti või teenindusse viimise kohta (s.h. mitte viima sõidukit remonti või hooldusse ilma Mobire eelneva loata);

5.5.3. tegema Mobirega ja kindlustusandjatega koostööd avarii, rikke või muu kindlustusjuhtumi või Sõidukile või Sõidukiga põhjustatud kahjujuhtumi uurimisel.

6. MUUD SÄTTED

6.1. Asendussõiduk. Sõiduki rikke korral, mis ei tulene Rentnikust, pakub Mobire asendussõiduki ühe tööpäeva jooksul peale rikkest teada saamist ning tingimusel, et Sõiduk asub kasutuspiirkonnas. Asendussõiduki saab kätte vastavalt 2.1. toodud asukohas.

6.2. Rendilepingu ülesütlemine. Rendileandjal on õigus öelda Rendileping üles, kui Rentnik rikub Rendilepingut oluliselt või ei kõrvalda muud rikkumist Mobire poolt antud mõistliku tähtaja jooksul, samuti muul seadusest tuleneval alusel. Rendilepingu ülesütlemise korral on Rentnik kohustatud tagastama Sõiduki Mobire poolt määratud ajal ja kohas.

6.3. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine. Rendilepingule kohaldatakse Eesti siseriiklikku õigust. Rendilepingust tulenev vaidlus püütakse lahendada Poolte läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.